praveet elearning
 
    •  ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลาย
    • ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้  ทุกๆขณะที่ต้องการ
    • ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา  แบบทดสอบ  ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
    • เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา การขายสินค้าและบริการ            รหัสวิชา ง30283             จำนวน    1.0  หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลาเรียน   2    ชั่วโมงต่อสัปดาห์           จำนวน 40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นของการขาย  ความสำคัญของการขาย ความรู้เกี่ยวกับการขาย  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า คู่แข่งขัน ลูกค้า ตนเอง และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย
    โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ทักษะด้านความร่วมมือ     ทักษะด้านการสื่อสาร  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอาชีพงานธุรกิจ 
    มุ่งพัฒนาให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมความเป็นไทย มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21    มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพงานธุรกิจอย่างสุจริตใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
    1. อธิบายความรู้เบื้องต้นของการขาย
    2. อธิบายความสำคัญของการขาย
    3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาชีพขาย
    4. อธิบาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขาย
    5. อธิบายความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า คู่แข่งขัน ลูกค้า และตนเอง
    6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการขายนำมาเขียนเป็นโครงการขายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเด็มศึกษา


  ปฏิทินดวงจันทร์
by Totoro | view 31 | comment 0
  Kontol
by Asu | view 36 | comment 0
  ขอขอบคุณที่ให้ความรู้รายวิชางานธุรกิจ
by นภา | view 857 | comment 0
  ขอเฉลยแบบทดสอบ วิชาการสหกรณ์
by นภา | view 903 | comment 2
  ลองค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต
by webmaster | view 1,007 | comment 0
  ความรู้เกี่ยวกับกิจการและคู่แข่ง
by สายรภา รวมพงษ์ | view 1,042 | comment 0
  ปัญหาการไม่ได้เมล์ยืนยันการสมัครสมาชิก
by webmaster | view 1,118 | comment 0
  ปัญหาการไม่ได้เมล์ยืนยันการสมัครสมาชิก
by webmaster | view 1,083 | comment 0
  ชื่อผู้นิยามความหมาย
by poppy | view 1,198 | comment 0
  ประกาศ กรณีสมัครแล้วไม่รับเมล์เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก
by webmaster | view 1,143 | comment 0