praveet elearning
 
    •  ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลาย
    • ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้  ทุกๆขณะที่ต้องการ
    • ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา  แบบทดสอบ  ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
    • เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ


รายวิชา การขายสินค้าและบริการ                                      รหัสวิชา ง30283
กลุ่มสาระการเรียนการงานและอาชีพ                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 2 ชั่วโมง                                                                จำนวน 1.0 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นของการขาย  ความสำคัญของการขาย ความรู้เกี่ยวกับการขาย  เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า คู่แข่งขัน ลูกค้า ตนเอง และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย
    ฝึกการเขียนโครงการปฏิบัติการขายโดยใช้กระบวนการขาย
    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพขาย

ผลการเรียนรู้
    1. อธิบายความรู้เบื้องต้นของการขาย
    2. อธิบายความสำคัญของการขาย
    3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการขาย
    4. อธิบาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขาย
    5. อธิบายความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า คู่แข่งขัน ลูกค้า และตนเอง
    6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวน


  ขอขอบคุณที่ให้ความรู้รายวิชางานธุรกิจ
by นภา | view 806 | comment 0
  ขอเฉลยแบบทดสอบ วิชาการสหกรณ์
by นภา | view 855 | comment 2
  ลองค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต
by webmaster | view 960 | comment 0
  ความรู้เกี่ยวกับกิจการและคู่แข่ง
by สายรภา รวมพงษ์ | view 997 | comment 0
  ปัญหาการไม่ได้เมล์ยืนยันการสมัครสมาชิก
by webmaster | view 1,074 | comment 0
  ปัญหาการไม่ได้เมล์ยืนยันการสมัครสมาชิก
by webmaster | view 1,041 | comment 0
  ชื่อผู้นิยามความหมาย
by poppy | view 1,157 | comment 0
  ประกาศ กรณีสมัครแล้วไม่รับเมล์เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก
by webmaster | view 1,103 | comment 0
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร
by webmaster | view 1,763 | comment 0
  คำขวัญวันเด็กประจำปี 2556
by webmaster | view 1,687 | comment 0