วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ออนไลน์

  • ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลาย
  • ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือเข้าถึงบทเรียนได้  ทุกๆขณะที่ต้องการ
  • ผู้สอนนำเสนอเนื้อหา  แบบทดสอบ  ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน
  • เน้นการเผยแพร่ผลงานของผู้สอนสู่สาธารณะ

วิชาการงานและอาชีพ (งานธุรกิจ) ม.1 รหัสวิชา ง 21101

การงานและอาชีพ (งานธุรกิจ) ม.1