เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพของตลาด
2. ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
 
1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงสภาพของตลาดโดยส่วนรวมได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้
3. นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความรู้เกี่ยวกับพนักงานขาย
 
                                ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ตลาดสินค้าไม่ใช่ตลาดผูกขาด การแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้มากมาย ทั้งที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันหรือทดแทนกันได้ ดังนั้น พนักงานขายจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของตลาดโดยส่วนรวมและคู่แข่งแต่ละรายให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำมาใช้ในการเสนอขาย
 
ความรู้เกี่ยวกับสภาพของตลาด

                                พนักงานขายต้องเผชิญกับการแข่งขันทางตรง ( จากสินค้าชนิดเดียวกัน ) และทางอ้อม ( จากสินค้าที่สามารถใช้แทนกันได้ ) เพื่อความสำเร็จของงาน พนักงานขายต้องเรียนลักษณะของตลาดโดยส่วนรวมเสียก่อน 

                1. องค์ประกอบและขนาดของตลาด
                   ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร เป็นตลาดขนาดเล็กหรือใหญ่ เช่น นมสดรสหวาน ลูกค้าส่วนใหญ่คือเด็กในวัยเรียน สามารถส่งขายได้ทั่วประเทศ
 
 
ลูกค้าของร้านไอศกรีม คือ นักเรียนในโรงเรียน

                2. แนวโน้มของตลาดในอนาคต
                   อัตราการเจริญเติบโตขยายหรือหดตัว   เช่น นมสดรสหวานอัตราการเจริญเติบโตเริ่มหดตัว เนื่องจากเด็กหันมานิยมดื่มรสอื่นมากขึ้น เช่น รสช็อกโกเล็ต , นมเปรี้ยว เป็นต้น
 
นักเรียนเริ่มหันมาทานขนมอื่น ๆ
 
                3. โอกาส ปัญหาและอุปสรรค
                   ขึ้นอยู่กับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น รัฐบาลสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียน และในวัยเรียน ต้องดื่มนม คนละ 1 ลิตร/สัปดาห์   ถือว่าเป็นโอกาสให้การขายนมดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม เกิดโรคระบาดในวัวให้นม รัฐสั่งให้ฆ่าวัวเพื่อป้องกันโรคระบาด ทำให้เกิดปัญหานมขาดตลาด เป็นต้น
 
ไม่มีสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสม
 
                4. สภาพการแข่งขัน
                   สินค้าประเภทเดียวกัน ใครเป็นผู้นำในตลาด มีส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share ) เท่าใด การส่งเสริมทางการตลาดแข่งขันกันมากน้อยขนาดไหน เช่น   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นผู้นำในตลาด    มีส่วนแบ่งในท้องตลาด 50% สามารถส่งขายได้ทั่วประเทศ หนังสือพิมพ์น้องใหม่อย่างคม ชัด ลึก จึงต้องมีการส่งเสริมการตลาดโดยแจกรางวัล
                                 


ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก                 การแข่งขันในโรงเรียน               ข้าวราดแกง
 
               5. แนวปฏิบัติในตลาด
                                จะแตกต่างกันแล้วแต่ละชนิดของสินค้า เช่น การให้สินเชื่อ ส่วนลด การขนส่ง การตั้งราคา เป็นต้น เช่น  เลย์ต้องสั่งซื้อ 100 ลังขึ้นไป ถึงจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 5% ให้เครดิต 15 วัน และบริการส่ง 
 
สินค้าในโรงเรียนจะราคาถูกกว่าท้องตลาด เพราะกลไกตลาด คือนักเรียน
 

เนื้อหารายวิชา