เนื้อหา
กล่องดำหรือความต้องการ

          มาสโลว์ ( Maslow ) ได้แบ่งลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้น ดังนี้
 

 
1. ความต้องการทางร่างกาย   เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ที่ทำให้มีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย
 
                          อาหาร                                                                    เครื่องนุ่งห่ม
 
2. ความต้องการความปลอดภัย เมื่อกินดีอยู่ดีแล้ว มนุษย์จึงต้องการความปลอดภัยจากอันตราย มั่นคง สะดวกสบาย ลดความกังวลหวาดกลัว เช่น สินค้าที่อำนวยความสะดวกสบาย เครื่องปรับอากาศ     เครื่องกรองน้ำ ประกันภัย   บริการธนาคาร   เครื่องกันขโมย   เป็นต้น
 
 

 
3. ความต้องการความรัก ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ เป็นที่นิยมชมชอบและต้อนรับจากสังคม 
ไม่เป็นที่รังเกียจ   เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เป็นต้น
 
 
 
 
4. ความต้องการชื่อเสียง,การยกย่องนับถือ   เป็นสินค้าที่ช่วยเสริมบุคลิก ส่งเสริมฐานะ สร้างความเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สินค้ามียี่ห้อ ราคาแพง เช่น เครื่องเพชร   รถยนต์  กระเป๋ากุ๊ชชี่   เบนาต๊อง เป็นต้น
 
เครื่องประดับ
 
5. ความต้องการความสำเร็จสูงสุด ขึ้นอยู่กับความใฝ่ฝันของมนุษย์แต่ละคน ไม่เหมือนกัน เช่น การไปเที่ยวต่างประเทศ    การเป็นเจ้าของรถเบนซ์    เป็นต้น
 

                ปัญหาของพนักงานขายก็คือ จะรู้ได้อย่างไรว่า ความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับใด พนักงานขายต้องอาศัยการพูด การฟังจากตัวลูกค้าเองหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และเสนอขายสินค้าที่ตรงกับระดับความต้องการของลูกค้า   การเสนอขายจึงจะประสบความสำเร็จ แต่บางครั้ง ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรเหมือนกัน พนักงานขายต้องสร้างแงจูงใจให้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้า
 

เนื้อหารายวิชา