เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้
1. บุคลิกภาพที่ดีของพนักงานขาย
2. ทัศนคติที่ถูกต้องต่องานขาย
3. นิสัยการทำงานที่ดีที่พนักงานขายควรมี

4. ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของพนักงานขาย
1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงบุคลิกภาพที่ดีของ
พนักงานขายได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงทัศนคติที่ดีต่องานขายได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงนิสัยการทำงานที่ดีของพนักงานขายได้
4. นักเรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะนิสัยที่ดีของ
พนักงานขายได้
 
                นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับกิจการ สินค้า ลูกค้า ที่กล่าวมาแล้ว พนักงานขายยังต้องมีการเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ เทคนิค ศิลปะการขาย เตรียมแผนการขาย การเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 
บุคลิกภาพของพนักงานขาย ( Sales Personality)
 
                    บุคลิกภาพ คือ การแสดงออกที่ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ประทับใจ อยากที่จะสมาคมด้วย
                    บุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับลูกค้า จะมีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าได้ บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้พนักงานขายสามารถ   “ ขายตนเอง” นั่นคือ สร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกที่ดีกับลูกค้า ช่วยให้การขายประสบความสำเร็จมากขึ้น                                
 
พนักงานขายต้องปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม

1. รูปร่าง   สามารถสร้างพิมพ์ใจแรก ( Good Impression ) แก่ลุกค้า ดังนั้นเสื้อผ้า   แสดงถึงการมีรสนิยมดี   คือ ต้องสุภาพเรียบร้อย ทันสมัย ถูกกาลเทศะ 
และต้องสะอาด ประหยัด และประณีต
2. หน้าตาและเนื้อตัว ใบหน้าสะอาดหมดจด มีสุขภาพฟันดี    ผมไม่เหม็นและจัดทรงดี เล็บสะอาด ไม่มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก เนื้อตัวอาบน้ำและสะอาด
3. ลักษณะร่างกาย แข็งแรง สง่าผ่าเผย แคล่วคล่องว่องไว
4. เสียง สำเนียงน่าฟัง พูดชัดเจน มีหางสียง ใช้คำพูดให้ถูกต้อง ทันสมัย หัดพูดภาษาท้องถิ่น
5. การยิ้ม เป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดแต่ได้กำไรงาม
6. กิริยา และกิริยาซ้ำซาก (การแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำ ๆ ซาก ๆ               
7. พนักงานขายไม่ควรสูบบุหรี่ ขณะเข้าพบลูกค้า
                           
ลักษณะภายนอกของพนักงานขาย
 

เนื้อหารายวิชา