เนื้อหา
ทัศนคติ ( Attitude ) 
                                คือ ความคิดหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1.     กระตือรือร้น ต้องมีความสนใจอย่างแรงกล้า + ความพยายามอย่างจริงจัง
2.    ความ เชื่อมั่น มาจาก ความรู้ + ประสบการณ์ + ความเชื่อที่จะทำให้จงได้
3.    ความ จริงใจ  มาจากความซื่อสัตย์ +  ภักดี + สนใจสวัสดิภาพและปัญหาของลูกค้า
4.     อัธยาศัยไมตรี คือ  มเห็นอกเห็นใจ ปรารถนาดี สุภาพและเอื้อเฟื้อรวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส และไหว้ทักทายลูกค้า ต้องกระทำต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลาย
5.    ศีลธรรม   เพราะ   “ลูกค้าคือพระราชา ลูกค้าถูกเสมอ ” พนักงานขายจึงต้อง
·       เป็นคนเปิดเผย
·       ซื่อตรงและจริงใจต่อลูกค้า
·       ไม่ขายสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้ลูกค้า หรือชวนเชื่อให้หลงผิด
·       สินค้าใดลูกค้าไม่ต้องการไม่ควรเสนอขาย
·       ให้ความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า 
·       ขายสินค้าให้ตรงกับคำโฆษณา
·       ไม่ทำให้ลูกค้าเสียเวลา
·       รักษาความลับและคำมั่นสัญญา
·       ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
ทัศนคติที่ดีของพนักงานขายสร้างขึ้นได้ ถ้าพนักงานขายมีความสนใจต่อสินค้า ลูกค้า อาชีพของเขา มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อช่วยเหลือลูกค้า มีความปรารถนาดี เห็นอกเห็นในใจ และซื่อตรงต่อลูกค้า 
 
 
 
นิสัยการทำงานที่ดี ของพนักงานขายที่ควรสร้างขึ้นเพื่อการมีประสิทธิภาพในการทำงาน
1.    ความน่าไว้ใจ และเชื่อถือได้
·       ซื่อสัตย์    “คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขาย คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ ความรอบรู้เกี่ยวกับสินค้าและการทำงาน ”
·       รักษาคำพูด พูดจริงทำจริง สัญญาไว้อย่างไรต้องทำให้ได้ตามนั้น
·       รักษาความลับของลูกค้า ของกิจการ และเพื่อนร่วมงาน
·       คำนึงถึงหน้าที่ ไม่ดื่มเหล้าเวลางาน ไม่ยักยอกเงินกิจการ ไม่เบี้ยว เล่นการพนัน
2.    ตรงเวลา “ เวลาและวารีไม่คอยใคร ” การไปสายถือเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรง
พนักงานขายจึงต้องรู้จักวางแผน ว่าวันนี้มีจุดหมายจะไปพบใคร ที่ไหน เวลาใด และ ต้องรู้จักทำรายงาน ( Report ) และระเบียน ( Records )ประวัติลูกค้า และติดตามผล
      
 

เนื้อหารายวิชา