เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายของบทเรียนนี้
1.    กลยุทธหรือเทคนิคการขาย
 
 
 
2. นักเรียนฝึกปฏิบัติการขาย
นักเรียนสามารถนำเทคนิคการขายไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถฝึกปฏิบัติงานขายได้
 
                                การเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานของพนักงานขาย ทำให้นักเรียนได้ทราบว่า พนักงานขายนั้น ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เช่น กิจการ สินค้า คู่แข่งขัน   ลูกค้าและที่สำคัญคือ พนักงานควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง   ข้อมูลทั้งหมดจะไม่สามารถทำให้นักเรียนเป็นพนักงานขายได้ ถ้านักเรียนไม่ลงมือปฏิบัติการขาย จึงต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้รู้จักกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
                                เมื่อนักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ มีเทคนิคการขาย 7 ขั้นตอนที่นักเรียนควรทราบและนำไปใช้
 
ทฤษฎีการขาย

1.    การขายจะต้องทำให้ลูกค้าสะดุดใจ เมื่อพบเห็นสินค้า
2.    การขายเปลี่ยนการสะดุดใจของลูกค้าเป็นความสนใจ
3.    การขายเปลี่ยนความสนใจของลูกค้าเป็นความต้องการ
4.    การขายเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าเป็นการตัดสินใจซื้อ
5.    การขายทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
 


เบเกอรี
ต้องเจอเวลาหิว
 

เนื้อหารายวิชา