เนื้อหา
กิจกรรมเสนอแนะ ใน 1 ปีการศึกษา

                  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติขายผลิตภัณฑ์
 
      
                                       จำหน่ายไอศกรีม
 
     

           2.  สัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งในและนอกโรงเรียน
           3.  ฝึกปฏิบัติร้านอาหารที่ห้องอาหารครู
           4.  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
 
แบบฝึกหัดท้ายบท

1. “  พนักงานขายทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจ ไม่ใช่บังคับซื้อ “   คำกล่าวนี้ พนักงานขายต้องใช้ทฤษฎีการขายอะไรบ้าง
2. เทคนิคกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง
2. การจัดกลุ่มให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการขาย มีประโยชน์กับนักเรียนเกี่ยวกับการขายอย่างไร
3. การจัดให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ มีประโยชน์กับนักเรียนเกี่ยวกับการขายอย่างไร
4. การไปทัศนศึกษาดูสถานประกอบการ มีประโยชน์กับนักเรียนเกี่ยวกับการขายอย่างไร

เนื้อหารายวิชา