เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้
1. องค์ประกอบในหน้าที่ทางธุรกิจ
 
2. ความสำคัญของหน้าที่การตลาด
1. ให้ทราบหน้าที่การผลิต การาตลาด การเงินและบัญชี และหน้าที่ทางบุคลากร มีอะไรบ้าง
2. ให้เข้าใจถึงหน้าที่การซื้อ การขาย การขนส่ง การจัดมาตรฐานและการจัดลำดับขั้นของสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การประกันภัย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การหาข้อมูลทางการตลาดเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน

                มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ล้วนแต่เคยเป็นผู้ซื้อและผู้ขายด้วยกันทั้งสิ้น
สิ่งของที่ทำการซื้อขายมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

                    1. สินค้า ( goods ) มีตัวตน สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตู้เย็น
รถยนต์ กระเป๋า หนังสือ ดินสอ ปากกา เป็นต้น 

                    2. บริการ ( service ) ไม่มีตัวตน มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ เช่น สามล้อรับจ้างพาผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมาย , ช่างตัดเสื้อทำผมขายฝีมือ , นักร้องขายเสียง , ดาราขายบทบาทการแสดง , คนงานก่อสร้างขายแรงงาน , หมอและพยาบาลขายค่ารักษาดูแลคนไข้ , ครูขายวิชาความรู้แก่ศิษย์ เป็นต้น

 

เนื้อหารายวิชา