เนื้อหา
องค์ประกอบในหน้าที่ทางธุรกิจ

ธุรกิจ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น ๆ ไปยังผู้บริโภคด้วยความเต็มใจ และองค์กรได้ผลกำไร
องค์ประกอบในหน้าที่ทางธุรกิจ มี 4 หน้าที่ คือ

1. หน้าที่การผลิต ( Production Functions)
การผลิต คือ กิจกรรมที่แปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

 
 

2. หน้าที่การตลาด ( Marketing Functions)
การตลาด หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต ( มีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยน ) ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการด้วย

กิจกรรมหลักทางการตลาด เรียกว่า “ ส่วนประสมทางการตลาด ”
( Marketing Mix ) หรือ “ 4 P’s ” ประกอบด้วย

  1. ผลิตภัณฑ์ ( Product ) ที่ต้องมีการสำรวจ วิจัย ออกแบบ พัฒนา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
  2. ราคา ( Price ) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่อยู่ในรูปตัวเงิน การตั้งราคาต้องคำนึงถึงอำนาจซื้อ ราคาคู่แข่ง กำไรที่ต้องการ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ส่วนลด และสินเชื่อ
  3. การจัดจำหน่าย ( Place ) วิธีการกระจายสินค้าหรือบริการให้ไปถึงมือผู้บริโภค
  4. การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion ) เพื่อบอกให้ผู้บริโภคได้รู้จักและยอมรับสินค้าหรือบริการได้ง่าย โดยการโฆษณา ลด แจก แถม ชิงโชค คูปอง

 

3. หน้าที่ทางการเงินและบัญชี ( Finance and Accounting Function)
ดูแลในเรื่องการจัดหาทุน การใช้จ่ายเงิน แล้วนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน คือ งบดุล เพื่อแสดงสถานะของกิจการ และงบกำไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในรอง 1 ปี 

 

4. หน้าที่ทางบุคลากร ( Personel Function )
คือการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคัดเลือก ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการจูงใจ และควบคุม โดยยึดหลักการ Put the right man in the right job

  

เนื้อหารายวิชา