เนื้อหา
ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ 

คือสิ่งต่าง ๆ ที่องค์การมีอยู่เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีอยู่ 4 ประเภท เรียก
สั้น ๆ ว่า “ 4 M’s ” ประกอบด้วย

 1. คน ( Men) บุคลการในองค์การ
 2. เงินทุน ( Money) เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการ
 3. วัสดุอุปกรณ์ ( Material) ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ
 4. การจัดการ (Management) วิธีการบริหารปัจจัย 3 ข้อข้างต้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

 


ความสำคัญของหน้าที่ทางด้านการตลาด ( Marketing Function )
หน้าที่ทางการตลาดประกอบด้วย

 1. การขาย( Selling ) เพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ต้องมีการแสวงหาผู้บริโภค มีการกระตุ้นให้ เกิดความต้องการซื้อโดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการขาย
 2. การซื้อ ( Buying ) ซื้อมาเพื่อผลิตหรือจำหน่าย กิจการต้องรู้ว่าจะซื้ออะไร ( what ) จากแหล่งใด ( where ) อย่างไร ( how )
 3. การขนส่ง ( Transportation ) แบบใดเหมาะสมกับสินค้าและไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
 4. การจัดมาตรฐาน การจัดลำดับชั้นของสินค้า ( Standardizing and Grade ) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าได้ตามอำนาจซื้อและความพึงพอใจของตน
 5. การเก็บรักษาสินค้า ( Storing ) เพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด และสินค้ามีคุณภาพดีไม่เสื่อมสภาพหรือสูญหาย
 6. การประกันภัย ( Insurance ) เพื่อลดภาระความเสี่ยงภัย โดยประกันภัยสินค้ากับบริษัทประกัน
 7. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ( Financial Helping ) การกำหนดว่าจะขายสินค้าในระบบเงินสดหรือเงินเชื่อ เงื่อนไขทางการค้าเป็นอย่างไร
 8. การหาข้อมูลทางการตลาด ( Market Imformation ) ต้องมีการทำวิจัยตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการตลาดมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

  จะเห็นได้ว่า การขายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด และการตลาดจะประสบความสำเร็จได้นั้น ก็ต้องใช้หน้าที่ทางการตลาดทั้ง 8 ข้อให้เกิดประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่ง การขายจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องมีหน้าที่ทางการตลาดที่มีคุณภาพเช่นกัน

อันใดเดือดร้อนเขา สบายเรา อย่าทำ
อันใดเดือดร้อนเรา สบายเขา อย่าทำ
อันใดเดือดร้อนเขา เดือดร้อนเรา อย่าทำ
อันใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงพูด จงคิด และกระทำเถิด

กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนนำ แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในหัวข้อ “ รับราชการหรือประกอบอาชีพอิสระอย่างไหนดีกว่ากัน ” ไปให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น และนักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

แบบฝึกหัด
จงตอบคำถามให้ถูกต้อง
1. 4 P’s หมายถึง อะไรบ้าง
2. 4 M’s หมายถึง อะไรบ้าง
3. จงยกตัวอย่าง สินค้า และ บริการ มาอย่างละ 5 ชนิด
4. ผลผลิต คือ ข้าวสาร อยากทราบว่า ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการผลิตเป็นอย่างไร
5. การขาย หมายถึง อะไร

เนื้อหารายวิชา