เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายของบทเรียนนี้
1. ประเภทของงานขาย
 
 
 
 
2. ประเภทของพนักงานขาย
 
3. โอกาสและความก้าวหน้าของ
    พนักงานขาย
1.1    นักเรียนสามารถอธิบายถึงช่องทางการ
        จำหน่ายสินค้า ในระบบขายตรงและ
        ขายทางอ้อมได้
1.2   ประเภทของร้านค้าที่ควรรู้จัก
 
2.    นักเรียนสามารถอธิบายถึงความแตกต่าง   ของพนักงานแต่ละ ประเภทได้
3.1. นักเรียนสามารถระบุคุณสมบัติที่จำเป็น           ของของพนักงานขายได้
3.2 นักเรียนตระหนักถึงโอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย
 
                   งานขายมีความแตกต่างกัน เพราะสินค้าแต่ละประเภทกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ต้องผ่านการขายมาเป็นทอด ๆ นับตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงสินค้าสำเร็จรูป และนำจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้พนักงานขายทั้งสิ้น ดังนั้นวิธีการดำเนินการขายจึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งพนักงานขายต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการเสนอขายให้กับผู้บริโภค
แต่ละคนที่มีความต้องการแตกต่างกันด้วย   ความสำเร็จในการขายสินค้าได้นั้น พนักงานก็จะได้
ค่าตอบแทนแตกต่างกันด้วย
 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

              มี 2 วิธี คือ
                                1. จำหน่ายโดยตรง ผู้ผลิตนำสินค้าไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง มี 2 วิธี
                                1.1 ระบบขายตรง ( Direct Sales ) หรือ Personal Selling พนักงานขายติดต่อขายเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านคนกลางใด ๆ ทั้งสิ้น
                                1.2 ระบบขายทางอ้อม ( Indirect Sales)   พนักงานขายไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง แต่ใช้วิธีการส่งเสริมการขาย โดยการโฆษณา   เช่น การขายเครื่องออกกำลังกายทางโทรทัศน์ , ขายทางไปรษณีย์ เช่น การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ,   ขายโดยเครื่องจักร เช่น ขายกระดาษชำระโดยหยอดเหรียญ    เป็นต้น
                        2. การขายโดยผ่านคนกลาง (Indirect Channel) มี 2 วิธี
                        2.1 พ่อค้าคนกลาง เช่น พ่อค้าส่ง , พ่อค้าปลีก
                                2.2 ตัวแทนจำหน่าย
 


แผนภูมิแสดงช่องทางการจำหน่ายสินค้า

 

เนื้อหารายวิชา