เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและประวัติของ กิจการ
2.   นโยบายการตลาดและการจัดจำหน่าย
3.   หน้าที่ของพนักงานขายที่มีต่อกิจการ
4.   แหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
5. ประโยชน์ที่ได้จากการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ
1. สามารถอธิบายลักษณะและประวัติของกิจการได้
2. สามารถบอกนโยบายการตลาดและการจัดจำหน่ายได้
3. สามารถบอกหน้าที่ของพนักงานขายที่มีต่อกิจการได้
4. ทราบที่มาของแหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
5. อธิบายประโยชน์ที่ได้จากการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการได้
 
                         พนักงานขายที่ดี ต้องมีความใฝ่รู้ เพื่อจะได้มีความรู้อย่างเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกิจการและสินค้าที่ตนเสนอขาย สามารถโต้ตอบข้อข้องใจของลูกค้าได้ อีกทั้งลูกค้าก็มีความเชื่อมั่นในสินค้า กิจการ และพนักงานขายอีกด้วย
 
สิ่งที่พนักงานขายควรรู้เกี่ยวกับกิจการ
 
                        1. ประวัติความเป็นมาของกิจการ   ใครเป็นผู้จัดตั้ง   ตั้งแต่เมื่อใด ได้รับรางวัลอะไรบ้าง มีการพัฒนามาอย่างไรบ้าง รูปแบบของการทำธุรกิจ ซึ่งจะเป็นค่านิยม (Good will)
 
                         
                           ร้านขายผ้าไหม ร้านสาธร ” อ.ศรีสัชนาลีย จ. สุโขทัย

                   2. นโยบายและแผนการขาย   พนักงานขายต้องรู้ว่ากิจการมีนโยบายในการจำหน่ายอย่างไร ขายเงินสดหรือเงินเชื่อ มีส่วนลดตามยอดซื้อหรือไม่ จะขายเองหรือผ่านคนกลาง
                               

                   3. เป้าหมายในการขาย พนักงานขายต้องรู้ว่ากิจการจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้ต้องทำยอดขายให้ได้เท่าไร กิจการต้องการขายสินค้าแบบใด เช่น แบบเจาะตลาด แบบต้องการส่วนแบ่งตลาด   แบบต้องการเป็นผู้นำ   หรือตามระดับของฐานะลูกค้า เป็นต้น
 
                   4. หน้าที่ของพนักงานขายที่มีต่อกิจการ   
                                                -   การจัดจำหน่าย   โดยตรง หรือผ่านคนกลาง
                                                - การเก็บรักษา มีคลังสินค้าที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด
                                                - การขนส่ง   สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าตรงเวลา
                                                - การให้เครดิต   กิจการมีนโยบายอย่างไร เช่น 2/10,n/30 หมายความว่า
ชำระภายใน 10 วัน ได้รับส่วนลด 2 % แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
                                                - นโยบายการเปลี่ยนของและรับคืนและการคืนเงิน
                                                - การตั้งราคา หลักพื้นฐานคือ ทุน + ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ + กำไรที่ต้องการ + ราคาต่อรอง
                                                - การเชียร์สินค้าในเครือ

                    5. แหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
                                                - แฟ้มขาย , คู่มือขาย
                                                - ห้องสมุดบริษัท
                                                - การฝึกอบรมของกิจการ , ทัศนศึกษา
                                                - สถาบันการศึกษา
                                                - สื่อโฆษณา
                                                - การสอบถามผู้อวุโสในกิจการ
 
                 เขตหลักสี่       บริษัทเซรามิคฮัทจำกัด
 
                              พนักงานขายต้องศึกษาขั้นตอนการผลิตของสินค้า ณ แหล่งผลิต
 
                                    
                    
                                            พนักงานขายต้องเข้าอบรมการขาย
 
                                     
                                 พนักงานขายต้องศึกษาหาความรู้จากผู้อวุโสในกิจการ

                                6. ประโยชน์ที่ได้จากการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ
                                         - ภาคภูมิใจ รักและเชื่อมั่นในกิจการ
                                         - ตอบปัญหาลูกค้าได้
                                         - สินค้าที่มีชื่อเสียงและมีมานานมักเสนอขายได้ง่าย ลูกค้าไว้วางใจ  
                                            ในสินค้า , กิจการ และพนักงานขาย
                                         - พนักงานขายสนุกกับงานขาย มียอดขายสูง ประสบความสำเร็จ
 
                               
           
                        เมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับ ลูกค้ารู้จักสินค้า พนักงานขายสามารถสนุกกับการขาย
 
                            
 
                            ลูกค้าจะเดินเข้าหาสินค้า
 
                           
 
                           และตัดสินใจซื้อโดยง่าย

                     
                         ตัวอย่างข้อมูลที่พนักงานต้องรู้
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ

                     ครูให้นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ในฐานะที่นักเรียนเป็นพนักงานขายของโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 
 แบบฝึกหัด
                       1. นักเรียนคิดว่า การที่ ร้านสาธร ขายผ้าไหมมานานกว่า 30 ปี เป็นประโยชน์กับพนักงานขายของร้านนี้อย่างไร
                       2. นักเรียนคิดว่า พนักงานขายของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ต้องไปศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงไก่  การชำแหละ การบรรจุ เป็นประโยชน์กับพนักงานขายของบริษัทนี้อย่างไร
                       3. นักเรียนคิดว่า การรู้ประวัติความเป็นมาของกิจการ ของผู้บริหาร ของตัวสินค้า  ะเป็นประโยชน์กับพนักงานขายอย่างไร

เนื้อหารายวิชา