เนื้อหา
รายการสอนและรายการเรียน
จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้
1.   ความหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
2.   การแบ่งประเภทของสินค้า
3.   แหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
4.   ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความรู้เกี่ยวกับ สินค้า
1. นักเรียนรู้ความหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
2. นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างในตลาด
3. นักเรียนสามารถแสวงหาแหล่งความรู้เกี่ยวกับสินค้าได้
4. นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าช่วยพนักงานขายได้อย่างไร

                                  การเสนอขายให้ได้ผลนั้น พนักงานขายต้องมีความรู้ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าอย่างละเอียด เพื่อจะได้ตอบคำถามลูกค้าได้ถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้า อีกทั้งยังช่วยในการตอบคำถามข้อโต้แย้งได้เป็นอย่างดี   และช่วยให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในตนเองและตัวสินค้าด้วย

ความหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
                                สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ( Product ) หมายถึง การนำผลิตผล ( Produce )หรือวัตถุดิบ ( Raw Material ) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา แร่ธาตุ ฯลฯมาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักร ออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์    
 
ประเภทของสินค้า
                                แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
                               1. สินค้าอุปโภคบริโภค ( Consumer Goods)
                               2. สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods)
 
 
สินค้าอุปโภคบริโภค ( Consumer Goods)   คือ สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อใช้เอง 
แบ่งตามลักษณะการซื้อของผู้บริโภคได้ 4 ชนิด คือ
 
                1. สินค้าสะดวกซื้อ ( Convenience Goods) เป็นสินค้าที่เป็นของกินของใช้ประจำวันที่ราคาไม่แพง ใช้เป็นประจำ และเคยชินกับยี่ห้อ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ผ้าอนามัย 
ยาสีฟัน ไม้ขีด   นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
 
 
 
                2. สินค้าเปรียบเทียบซื้อ ( Shopping Goods )   เป็นสินค้าราคาสูง คงทนถาวร
ซื้อไม่บ่อยนัก จะเลือกยี่ห้อที่เหมาะกับตนเอง   ต้องมีการเปรียบเทียบหลาย ๆ ร้าน หลาย ๆ ยี่ห้อ
เปรียบบริการ สมรรถนะ รูปแบบ ราคา คุณภาพ ฯลฯ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  ตู้เย็น โทรทัศน์   เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
 
                     
 
                3. สินค้าเจาะจงซื้อ ( Specialty Goods )   มีความพอใจเป็นพิเศษ จะซื้อยี่ห้อนี้เท่านั้น มีความภักดีสูง เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม คอมพิวเตอร์ รถยนต์   ฯลฯ
 
                4. สินค้าไม่แสวงซื้อ ( Unsought Goods )   เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งวางตลาด หรือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเกินอำนาจซื้อ ไม่เห็นความสำคัญ หรือ ความจำเป็น ผู้ขายต้องใช้ความพยายาม และต้องเป็นการขายตรงถึงจะได้ผล เพราะเป็นสินค้าขายยาก เช่น ประกันภัย สารานุกรม    วิตามินบำรุง    เครื่องออกกำลังกาย   เครื่องนุ่งห่อมราคาแพงมากๆ  เป็นต้น

 
 

เนื้อหารายวิชา