เนื้อหา
สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
 
                1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน ( Material and Parts )   คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นวัตถุดิบของการทำผงชูรส เป็นต้น
 

หอยนางรมเป็นวัตถุดิบหนึ่งในการทำซอสหอยนางรม

                2. สินค้าทุน ( Capital   Goods )   เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้บดมันสำปะหลังกับอ้อย แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีให้แปรสภาพเป็นผงชูรส เป็นต้น
 
                               
 
เครื่องจักร และโรงงานที่ช่วยในการผลิต
 
                3. วัสดุใช้สอยและบริการ ( Supplies and Service )   เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักร วัสดุ
 
สำนักงาน แรงงานเป็นต้น                                 
                                              
 
 

เนื้อหารายวิชา