เนื้อหา


รายการสอนและรายการเรียน

จุดมุ่งหมายบทเรียนนี้

สาระสำคัญ

                การเดินทางทำให้เกิดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงที่มา ความหมายและ
การท่องเที่ยว
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย ของการท่องเที่ยวและประเภทนักท่องเที่ยว

 

1. สามารถบอกที่มา ความหมาย ของการท่องเที่ยวได้

2. สามารถบอกประเภทของนักท่องเที่ยวได้

 เนื้อหาสาระ

                “  ...พยายามเผยแพร่วัฒนธรรมและนิสัยใจคอที่ดีของคนไทย  พร้อมทั้งประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ของคนไทยให้ชาวต่างประเทศทราบมากที่สุด  เมืองไทยเราก็มีของดีมากทั้งในทางวัตถุ  ทั้งในทางจิตใจ  เราควรจะทำให้เกิดผลทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์  เพื่อความมั่นคง  และเพื่อความเป็นอยู่ของเราแท้ ๆ เพราะว่าเมื่อมีคนที่ปรารถนาดีต่อเราทั่วโลก  ก็จะทำให้เราปลอดภัยและมีมิตรมากขึ้น ”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทานแก่คณะกรรมการและพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2541  

  

                จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว   แสดงให้เห็นว่าในเมืองไทยมีของดี ที่คนไทยควรเผยแพร่ไปทั่วโลกให้รู้จักเมืองไทย  ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  ความเป็นอยู่   และนิสัยใจคอของคนไทย  ที่มีคำกล่าวว่า  ยิ้มสยาม

  

เนื้อหารายวิชา