เนื้อหา

ความเป็นมาของการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวสมัยแรกจำกัดเฉพาะในหมู่ผู้มีอันจะกิน   พัฒนาการสู่มวลชนเริ่มขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18  ซึ่งเป็นยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสังคมเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม  ทำให้มีวัน เวลาทำงานและวันหยุดที่แน่นอน  ทำให้ ชนชั้นกลางเริ่มเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

                ในสมัยเริ่มแรกการเดินทางของมนุษย์เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

1. แสวงหาถิ่นฐาน  หรือเผชิญโชค เช่น  การค้นพบทวีปอเมริกาของโคลัมบัส  การเดินทางของมาร์โคโปโล

2. ติดต่อค้าขาย  เช่น  การเดินทางโดยเรือสำเภามาค้าขายในไทยของจีน 

3. จาริกแสวงบุญ เช่น  การเดินทางของพระสังคำจั๋ง  การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมิชชั่นนารี

4. เชื่อมความสัมพันธ์ เช่น  การเจริญสัมพันธ์ทางการทูต

5. รักษาสุขภาพและอนามัย เช่น  การเดินทางไปรักษาโดยการฝังเข็มที่ประเทศจีน

 


 
 

                สำหรับประเทศไทย  การท่องเที่ยวในสมัยแรก ๆ พบว่าเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลดังนี้ คือ

ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย  , ไปทำสงคราม  , ถูกเนรเทศ  , ไปเยี่ยมญาติ , จาริกแสวงบุญ ,แสวงโชค ,รักษาสุขภาพ , ท่องเที่ยว  , เชื่อมความสัมพันธ์ ,หาความรู้และประสบการณ์  จากหลักฐานทางวรรณกรรม  เริ่มในพุทธศตวรรษที่  19  พ่อขุนรามคำแหงเสด็จเยือนประเทศจีน  2  ครั้ง  และในพุทธศตวรรษที่ 23  ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ทรงเสด็จประพาสทางเรือ ,สมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดการประพาสในที่

ต่าง ๆ   พระมหากษัตริย์ที่เป็นนักท่องเที่ยว คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเสด็จทั้งในและต่างประเทศ  เรียกว่าเสด็จประพาสต้น

 

 
 

 การท่องเที่ยวหมายถึงอะไร?

                การท่องเที่ยว  หมายถึง  การเคลื่อนที่ของคนจากที่เดิม  ไปยังจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งด้วยความสมัครใจ  และเป็นการเดินทางไปแล้วกลับ  เป็นการเดินทางชั่วคราว  ใช้เวลาพำนัก ณ ที่จุดหมายปลายทาง  เพื่อพักผ่อนพร้อมแสวงหาความสุข ความสบาย ประสบการณ์และความรู้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  แล้วเดินทางกลับ  ไม่ได้รับรายได้เพื่อยังชีพจากเจ้าของท้องถิ่นปลายทาง

                การท่องเที่ยว    ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ          

1.   คน  หมายถึง  นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทาง  (ด้วยความสมัครใจ)
2.   สถานที่  หมายถึง  จุดหมายปลายทางหรือจุดผ่านที่เขาตั้งใจจะเดินทางไป

3.   เวลา  หมายถึง  ระยะเวลาที่เขาพำนักเพื่อแสวงหาความสุข  ความสบาย  ความรู้  หรือประกอบธุรกิจ (เป็นการชั่วคราว)

 


 

 

เนื้อหารายวิชา