เนื้อหา

ประเภทของนักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว  หมายถึง  ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวและพำนักอยู่ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า  24 

ชั่วโมง  และไม่เกิน  60  วัน  โดยมีวัตถุประสงค์มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือมีรายได้จากท้องถิ่นนั้น ๆ

     1.  Transit     คือ  ผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทางยังไม่ถึงจุดหมาย  ในระหว่างทางได้แวะหยุดพักกลางทาง เช่น  รัฐกรณ์เดินทางไปญี่ปุ่นแต่เครื่องแวะที่ฮ่องกง (ที่ฮ่องกง  รัฐกรณ์คือ Transit)   , สุนทรีย์เดินทางไปอุบลราชธานีระหว่างทางเธอแวะทานอาหารที่สระบุรี  (ที่สระบุรี สุนทรีย์ คือ Transit)  เป็นต้น

 


 

 

     2.  Visitor  คือ  ผู้มาเยือน   การไปสถานที่แห่งนั้นด้วยเหตุผลที่มิใช่การค้าหารายได้  และเป็นสถานที่ที่มิได้อาศัยอยู่เป็นประจำ  เช่น  ผู้ปกครองมาพบนักเรียนที่โรงเรียน  หลานไปหายายที่หนองบัวลำภู เป็นต้น

 


 

 

    3.   Tourist    คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวหรือผู้เยี่ยมเยือนที่ค้างคืนสถานที่แห่งนั้นไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง  แต่ไม่เกิน  60  วัน เพื่อพักผ่อน  พักฟื้น  ทัศนศึกษา  ประกอบศาสนกิจ  แข่งกีฬา  ติดต่อธุรกิจ  ร่วมประชุม  สัมมนา   เช่น  กรุ๊ปนี้ไปทัวร์ภาคเหนือ  7  วัน  เป็นต้น
 

  

 

   4.    Excursionist    คือ นักทัศนาจร  หรือ  ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวไม่เกิน  24  ชั่วโมง  การไปเที่ยวแบบวันเดียวกลับ ไม่พักค้างคืน  เช่น  โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น

  

เนื้อหารายวิชา