เนื้อหา

 

3. บริษัทนำเที่ยว (Travel Agency)

 

                ธุรกิจบริษัทนำเที่ยวถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1841 โดยในประเทศอังกฤษมีบริษัท โทมัส คุก แอนด์ ชัน และในสหรัฐอเมริกามีบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส คอมปานี โดยเริ่มแรกดำเนินกิจการเพียงจัดนำเที่ยวอย่างเดียว ต่อมาจึงขยายขอบข่ายการบริการออกไปถึงการให้บริการด้านที่พักแรมและจำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งเป็นข่ายงานของบริษัทนำเที่ยวในปัจจุบัน ที่ดำเนินกิจกรรม 2 ประเภทคือ เป็นผู้จัดการนำเที่ยวและเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารบัตรชมการแสดงตลอดจนสำรองที่พักแรมให้แก่ลูกค้าด้วย

ในประเทศไทยธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่ที่เข้าขั้นมาตรฐานยังมีน้อย 

จึงจำเป็นต้องพัฒนากิจการของบริษัทนำเที่ยวให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศและรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่ตื่นตัวในการเที่ยวเมืองไทยอีกด้วย  นอกจากจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการแล้ว  มัคคุเทศก์ก็เป็นสิ่งสำคัญ  เพราะจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยว  มีหน้าที่ในการนำเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ  แล้ว

                บริษัทนำเที่ยว  (Travel  Agency)    คือบุคคลหรือบริษัทที่มีความสามารถจัดการนำเที่ยว  การขนส่ง  ที่พัก  อาหาร  การรับ-ส่งทั้งขาไปและขากลับ  การนำสถานที่และงานอื่น ๆ ของการเดินทางซึ่งเป็นการบริการให้แก่สาธารณชน  เช่น  บริษัท นำเที่ยว จำกัด   มีความชำนาญเบ็ดเสร็จทุกอย่าง สามารถดำเนินการเองได้

 

                นักท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์จากบริการของบริษัทนำเที่ยว

                1.ประหยัดเวลาในการติดต่อที่พักแรม พาหนะในการเดินทางตลอดจนบัตรชมการแสดงต่าง ๆ โดยบริษัทนำเที่ยวช่วยอำนวยความสะดวกเป็นตัวแทนจัดการให้

                2.ได้รับบริการที่ดีเหมาะสมกับราคาเพราะบริษัทนำเที่ยวติดต่อคุ้นเคยกับผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ทำให้สามารถเลือกบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้ดีกว่าที่ลูกค้าจะติดต่อด้วยตนเอง

                3.สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า

                ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการด้านที่พักแรม สิ่งบันเทิง และการขนส่งก็ได้ได้รับประโยชน์จากบริษัทนำเที่ยวในด้าน

                1.รู้จำนวนลูกค้าที่แน่นอน

                2.สามารถปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกับรสนิยม และความต้องการของนักท่องเที่ยว

                3.มีลูกค้าเฉลี่ยตลอดปี

 

 

4. มัคคุเทศก์

 

              ความหมายและความสำคัญ

                มัคคุเทศก์ เป็นคำสมาสของคำ มคฺค (ทาง) กับ อุทฺเทศก (ผู้ชี้นำ) แปลตามศัพท์ ว่า  ผู้นำทาง  ใช้หมายถึง ผู้ทำหน้าที่นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า guide,tourist guide,courier หรือ  tour leaderโดยปกติ คำว่า guide  หรือ tourist guide ใช้หมายถึงมัคคุเทศก์ที่ทำหน้าที่ชมสถานที่ต่าง ๆ ส่วน  courier และ  tour  leader ใช้กับมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านการนำเที่ยว การพักแรม และการเดินทาง ปัจจุบันคำทั้งสี่ใช้แทนกันได้ เนื่องจาก มัคคุเทศก์ในปัจจุบันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเที่ยวและผู้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้านการพักแรม อาหาร และ

การเดินทางด้วย

                จุลสารประชาสัมพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ (2531 : 3) “ ได้กล่าวถึงความสำคัญของมัคคุเทศก์ไว้ว่า “ มัคคุเทศก์เป็นผู้มีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าบุคลากรอื่น ๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนคอยชี้แนะ อธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้

นักท่องเที่ยวทราบ ตามธรรมดานักท่องเที่ยวย่อมเป็นคนแปลกหน้าในท้องถิ่น ไม่คุ้นเคยถึงสถานที่และผู้คน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ   ถ้าหากนักท่องเที่ยวไปชมสถานที่ตามลำพัง  โดยไม่มีมัคคุเทศก์คอยช่วยเหลือ ย่อมเกิดความยากลำบากหรือได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่คุ้มกับเวลาและเงินทองที่เสียไป ฉะนั้น นักท่องเที่ยวจึงต้องการมัคคุเทศก์เป็นผู้นำทางให้ ยิ่งเป็นการเดินทางที่ต่างถิ่นมากเท่าใด ความจำเป็นในการต้องการมัคคุเทศก์ก็ยิ่งจะมากขึ้น ” ทั้งนี้เพราะการมีมัคคุเทศก์จะช่วย

นักท่องเที่ยว  ดังนี้

                                1. ท่องเที่ยวได้ทั่วถึงมากกว่า ไม่ละเลยสิ่งที่สำคัญ ๆ

                                2. เข้าใจเรื่องราว ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ และพงศาวดารได้ถูกต้องมากว่า

                                3. คำนวณระยะเวลาที่จะใช้ในการท่องเที่ยวได้แน่นอนกว่า

                                4. ได้รับความสะดวกสบายและท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยมากกว่า

                                5. ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวมากกว่า

                                6. ประหยัดงบประมาณการท่องเที่ยวได้มากกว่า

                                7. ไม่ต้องผจญภัยกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทำความเข้าใจ การติดต่อเพื่อเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และการเลือกใช่ยานพาหนะ เป็นต้น
 


 

 

เนื้อหารายวิชา