เนื้อหา

        2. มีบุคลิกภาพดี บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีลักษณะดังนี้

                        2.1 มีพลานามัยสมบูรณ์ ร่างการสมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป

                        2.2 มีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง สดชื่นแจ่มใส

                        2.3 มีอารมณ์มั่นคงเยือกเย็น ไม่หวั่นไหวง่าย เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสุขุม

2.4 เอาใจใส่ดูแลความสะอาดของร่างกายอย่างทั่วถึง ไม่ปล่อยให้เกิดคราบหรือกลิ่นอันพึงรังเกียจ

                        2.5 แต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

                        2.6 กิริยามารยาทอ่อนโยน

2.7 วาจาสุภาพ อ่อนหวานไพเราะ

                          มัคคุเทศก์ที่มีบุคลิกภาพดี จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ ยินดีให้เป็นผู้นำในการท่องเที่ยว และแน่ใจว่าจะได้รับความเพลิดเพลินและความรู้ที่ถูกต้องมีค่าควรแก่

ความทรงจำ

 

 

        3. มีความรู้ดี บุคคลที่มีความรู้ดีจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้

                        3.1 สนใจสิ่งรอบตัว

                        3.2 ช่างสังเกต

                        3.3 รักการค้นคว้า

                        3.4 เป็นนักอ่าน

                        3.5 เป็นนักฟัง

                        3.6 มีความจำดี

3.7 รู้จักวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นมัคคุเทศก์ที่มีความรู้จะช่วยให้นักท่องเที่ยว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวคุ้มกับเงินและเวลาที่เสียไป

 

 

        4.มีวาทศิลป์ บุคคลที่มีวาทศิลป์มีลักษณะดังนี้

                        4.1 มีน้ำเสียงชัดเจน แจ่มใส ชวนฟัง

                        4.2 มีจังหวะและลีลาการพูดเหมาะสม

                        4.3 ใช้ระดับของภาษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง

                        4.4 ใช้ภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงประเด็น

                        4.5 มีลำดับการพูดดี เข้าใจง่าย

                        4.6 สามารถเร้าความสนใจของผู้ฟังและทำให้ติดตามฟังจนจบโดยไม่เบื่อหน่ายมัคคุเทศก์ที่มีวาทศิลป์จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้การท่องเที่ยวไม่น่าเบื่อหน่าย

5.มีความรักงาน ความรักเป็นหัวใจการทำงาน บุคคลที่มีความรักงาน จะมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน มีความสุขในการทำงาน ทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ มัคคุเทศก์ที่มีความรัก จะรักที่จะให้ความดูแลนักท่องเที่ยว รักที่จะอธิบาย กระตือรือร้นที่จะนำนักท่องเที่ยวไปชมสถานที่แปลกใหม่ ยินดีที่จะหยิบยื่นประสบการณ์ที่ดีที่มีค่าแก่นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และรักที่จะค้นคว้าหาความรู้เพื่อจะให้ผลงานของตนมีประสิทธิภาพ และพอใจที่จะพัฒนางานของตน

 

 

ความสามารถของมัคคุเทศก์

          นอกเหนือจากคุณสมบัติทั้ง 5 ประการดังกล่าวแล้วมัคคุเทศก์ยังต้องมีความสามารถที่จะทำให้คุณสมบัติเหล่านั้นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ความสามารถของมัคคุเทศก์ประกอบด้วย

1.       ความสามารถด้านภาษา

2.       ความสามารถด้านวิชาการ

3.       ความสามารถด้านการนำเที่ยว

4.       ความสามารถด้านการแก้ปัญหา

1. ความสามารถด้านภาษา โดยเหตุที่งานของมัคคุเทศก์เป็นงานที่ตองใช้ภาษาหลักโดยเฉพาะภาษาพูด มัคคุเทศก์จึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาแม่ของตนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์ดี คือสามารถที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามระเบียบการใช้ภาษา ความสามารถด้านภาษาจะเป็นการพิจารณารับมัคคุเทศก์เข้าทำงาน ดังหลักเกณฑ์การรับมัคคุเทศก์เข้าทำงานในสังกัดบริษัทดีทแฮล์มที่กำหนดว่า “ เนื่องจากงานของมัคคุเทศก์ต้องใช้ภาษา

ต่างประเทศเป็นหลักในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และงานด้านนี้ขึ้นอยู่กับการพูดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น

การรับสมัครจึงต้องพิจารณาการพูดภาษาเป็นหลักสำคัญ “ พร้อมกับมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่เคยผ่านการเป็นมัคคุเทศก์มาก่อน และมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในขั้นมาตรฐานแล้ว

2.ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศไม่ว่าสาขาใด ๆ ก็ตาม แต่ผู้นั้นต้องรอบรู้เรื่องภาษา เช่นพูด อ่าน เขียน และฟังเข้าใจเป็นอย่างดี

3.ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์จากสถาบันต่าง ๆ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมจัดอบรมด้วย

        4.ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งของรัฐบาลและเอกชน

                                5.ผู้ที่มีความสามารถในการพูด ฟัง และเข้าใจในภาษาต่างประเทศ  (ไม่จำกัดว่าจบการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ)

        6.บุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณา

 

 

                2.ความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านวิชาการได้แก่ความรู้ที่มัคคุเทศก์ต้องใช้เพื่อการประกอบอาชีพ คือ

                                2.1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง ที่พักแรม กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ

                                2.2 ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย เช่น ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ขนบประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ธรรมเนียมจารีต อาหารการกิน การเมืองการปกครอง

                                2.3 ความรู้รอบตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่าง ๆ กับเงินไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน อัตราค่าที่พักและบริการต่าง ๆ ของโรงแรม ระเบียบพิธีการศุลกากร แหล่งเริงรมย์ และแหล่งซื้อสินค้าต่างๆ ตลอดจนการปฐมพยาบาล เป็นต้น
 

เนื้อหารายวิชา