เนื้อหา

สาระสำคัญ  

                อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ จะไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าและดำรงอยู่ได้  ถ้าปราศจากความช่วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง  การมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง  ทำหน้าที่ประสานงาน  แก้ปัญหา  และส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย่างทันท่วงที  ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า  นั่นคือ  การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประเทศ
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      รู้และเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
 

จุดประสงค์นำทาง       1.   สามารถอธิบายประวัติและการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้

                                      2.   สามารถอธิบายความสำคัญของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

 

เนื้อหาสาระ

 

1.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th

1. เครือข่ายกระทรวง

 

2.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org

–        ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

–         ประวัติ ททท.

-          ผังโครงสร้าง

-          ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

-          สำนักงานในประเทศ

-          สำนักงานต่างประเทศ

-          นโยบายและแผนการตลาด

-          บริการต่าง ๆ

เนื้อหารายวิชา