เนื้อหา

สาระสำคัญ

 

                ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน

ท้องถิ่นของตน  ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข่าวสารไร้พรมแดน  การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็น

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว   เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  และนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุน-กำไรในการจัดธุรกิจท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    รู้และเข้าใจการจัดทำธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบบริษัทนำเที่ยวจำลองได้
 

จุดประสงค์นำทาง              สามารถดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบบริษัทนำเที่ยวจำลองได้


เนื้อหาสาระ

นักจัดบริการท่องเที่ยวที่ดี  คือบุคคลที่ไม่อยู่นิ่ง  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดในการสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดการขายการท่องเที่ยวให้มากที่สุด  และต้องเป็นผู้มองสังคมกว้าง รู้จักสังเกต  เพราะในธุรกิจทุกชนิดย่อมมีการแข่งขันกัน  เพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นเป็นที่รู้จักและสนใจของลูกค้า  ดังนั้น  ผู้จัดการบริการท่องเที่ยวจะต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาด  พิจารณาคู่แข่งในตลาด  และหาวิธีการที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้ารู้จักและสนใจในบริษัทของตน  เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป

 

                สิ่งที่ผู้ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวจะต้องคำนึงถึงในการแข่งขันในตลาด  คือ

1.การส่งเสริมการขาย   หมายถึง  การทำให้เกิดการขายให้มากที่สุด  การส่งเสริมการขาย  อาจทำโดยมีบริการพิเศษเรื่อง  ที่พัก  อาหาร  ของแถม  เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความ

ประทับใจ  จูงใจนักท่องเที่ยว  และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

2. การบริการ  หมายถึง  การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  และให้เขากล่าวถึงและชักชวนให้ นักท่องเที่ยวอื่น ๆ มาใช้บริการ  หรือตัวเขาเองกลับมาใช้บริการอีก

3. การพิจารณาราคา  หมายถึง ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจด้านการบริการ  ซึ่งก็ต้องมีการแข่งขันกัน  นักท่องเที่ยวสามารถเปรียบเทียบราคาได้จากการบริการและคุณภาพที่เหมาะสมการกำหนดราคาจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพด้านการบริการและคู่แข่งขันด้วย

 

 

 

การจัดการขายบริการธุรกิจการท่องเที่ยวกระทำได้หลายวิธี  อีกทั้งเป็นเรื่องที่ทั้งท้องถิ่น   รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ    ที่เกี่ยวข้องและเอกชนต้องร่วมมือกัน   เพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง  การโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงกัน

                การโฆษณา  หมายถึง  การเผยแพร่สินค้าหรือบริการ  เพื่อมุ่งส่วนยึดครองทางการตลาด คือ ลูกค้าสนใจและซื้อบริการ

                การประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้โดยมิได้มุ่งหวังจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการ  แต่มุ่งจะยึดครองจิตใจ  ความนิยมชมชอบจากประชาชนการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปพักผ่อนศึกษาหาความรู้ได้ทัน

ตามความพอใจและตามสภาพฐานะที่จะอำนวยของแต่ละบุคคล 

 


 

เนื้อหารายวิชา