เนื้อหา

สาระสำคัญ

                การท่องเที่ยวภายในประเทศนับว่ามีความสำคัญต่อประชากรส่วนใหญ่  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี   อันนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี  สำหรับคนในชาติที่มีพื้นฐานทางด้านบุคคล  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น   ควรศึกษาถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีข้อดีต่อประเทศอย่างมากมาย  ทั้งในด้านบุคคล  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง   รวมทั้งวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี  สิ่งแวดล้อม    และ ข้อเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้วย         
        

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
สามารถบอกประโยชน์ของการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้
 

จุดประสงค์นำทาง             
1.    นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการท่องเที่ยวได้
2.   นักเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบประโยชน์ของการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ได้
 

เนื้อหาสาระ

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  รายได้ของประชากรดีขึ้น  จึงมีเงินออมเหลือเพื่อการจับจ่ายใช้สอยหาความสุขทางด้านอื่น ๆ ได้ การคมนาคมสะดวกทั้งทางบก  ทางน้ำ  และทางอากาศ  จึงทำให้ประชากรที่ว่างจากธุรกิจการงานหาโอกาส

เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

1.ประโยชน์ต่อบุคคล

ข้อดี
 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการที่สุด  รัฐบาลทุกประเทศและมนุษย์ทุกคนควร

ส่งเสริมสนับสนุน  เป็นการเปิดโลกทัศน์ ที่ทำให้มนุษย์มีทัศนคติกว้างไกล  ผ่อนคลายความเครียด  เกิดความสนุกสนาน  เป็นการพักผ่อน  อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจอันดีและสัมพันธภาพระหว่างมนุษยชาติ  มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชนในชาติ  และนานาชาติ  ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

 

 

                       ข้อเสีย
 

การท่องเที่ยวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  มีผลให้เกิดความสูญเสียวัฒนธรรมประจำชาติและการรับวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย  การกินอยู่  การดำรงชีวิต ฯลฯ

นอกจากนี้  วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างที่สูญหายไปอาจได้รับการฟื้นฟูขึ้น  และพัฒนาอย่างฉาบฉวย  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  ทำให้ขาดเอกลักษณ์และความสมจริง  กลายเป็นการแสดงหรือสาธิต  ดังคำกล่าวของ เซซิล  ราเชนารา กวีนิพนธ์ชาวมาเลเซีย ว่า

 “ เมื่อนักท่องเที่ยวบินเข้ามา  ผู้ชายของเราก็ทิ้งแหจับปลาไปเป็นพนักงานรับใช้ตามโต๊ะขายอาหาร  และผู้หญิงของเราก็ไปเป็นโสเภณี  เมื่อนักท่องเที่ยวบินเข้ามา  วัฒนธรรมใดที่เรามีอยู่ก็บินออกไปทางหน้าต่าง  เราเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไปแลกกับแว่นตากันแดดและน้ำอัดลม  เราแปลงประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นถ้ำมอง ค่าดูสิบเซนต์ ”

 

 

เนื้อหารายวิชา