เนื้อหา

ความสำเร็จในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้มาตรการทางด้านการตลาด ดึงดูดนักท่องเที่ยวในขณะที่มีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธิผล คือ

1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมในฐานะศูนย์กลางการบินพาณิชย์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้สายการบินต่าง ๆ แวะมาลงที่สนามบินกรุงเทพฯ มาก ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงเป็นผลให้ประเทศไทยมีความเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นที่น่าพอใจ

2.  ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวจำนวนมากและหลากหลายทั้งที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล หรือป่าเขาที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ โบราณสถาน ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวไทยที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ส่งเสริมเผยแพร่โฆษณาในตลาดการท่องเที่ยวได้ดี

3. ประเทศไทยได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวด้วยความเหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักการขนส่งภายในประเทศ ภัตตาคารร้านอาหาร สินค้าที่ระลึกตลอดจน

สิ่งบันเทิงและสวนสนุก

4.  คุณลักษณะเฉพาะของคนไทยความเป็นมิตรไมตรี นิสัยโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส เหมาะกับการประกอบอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการ การให้บริการที่ถูกต้องตามาตรฐานสากลเมื่อประกอบกับ ความยิ้มแย้ม ความอ่อนโยน  ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ช่วยโฆษณาประเทศไทยแบบปากต่อปาก ซึ่งมีประสิทธิผลสูงมาก     ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับ ททท. ที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยประสบความสำเร็จทั้งในด้านการส่งเสริมและการพัฒนา ทั้งนี้เพราะรัฐบาลได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังมากขึ้นในการพัฒนาอุสาหกรรมท่องเที่ยวและได้จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับ ททท. มากขึ้น

 

 

 

อนาคตการท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ชาวไทยทุกคน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย แม้จะกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังต้องการความเอาใจใส่ดูแลอีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นานเท่านาน ชาวไทยทุกคนควรถือเป็นหน้าที่ที่จะช่วยกันปกปักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้งดงามตลอดไป ช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามของเราไว้ มิให้เสื่อมสลาย อีกทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวแสดงถึงไมตรีจิต มิตรภาพที่ประทับใจนักท่องเที่ยวมามากต่อมาก หากทุกคนตระหนักในความรับผิดชอบของตน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยคงจะก้าวหน้าต่อไปตราบนานเท่านาน

เนื้อหารายวิชา