เนื้อหา

ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ()

                                ความหมายของคำว่า "อุตสาหกรรม" ตามพจนานุกรม คือ "การกระทำสิ่งใด ๆ เพื่อให้เป็นสินค้า" แต่ปัจจุบันมีความหมายมากกว่านั้น คือ " กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์ หรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง"  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็คือ การดำเนินกิจกรรมบริการด้านการนำเที่ยว  เช่น บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการพักแรม  และบริการด้านการนำเที่ยว  ซึ่งดำเนินการโดยหวังผลกำไร ที่ต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูง  โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท  ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อม  มีองค์ประกอบดังนี้

"โรงงาน"   หมายถึง  คือ สถานที่ท่องเที่ยว  ที่มีสถานที่และบริการที่สะดวก  การคมนาคมเข้าถึงได้ไม่ยาก  มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน   แต่บางครั้ง  ถนนที่ขรุขระ  ฝนตกน้ำท่วม  ไม่มีห้องน้ำ  ต้องหาอาหารรับประทานเอง ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มชอบไปผจญภัยเหมือนกัน ดังนั้น  หน่วยงานราชการและประชาชนในท้องถิ่นต้องกำหนดรูปแบบลักษณะการท่องเที่ยวให้ชัดเจน  และที่สำคัญต้องไม่ทำเป็นการทำลายสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ

 

 

วัตถุดิบ    คือ  ทรัพยากรที่นักท่องเที่ยวสนใจ  เช่น  นักท่องเที่ยวชอบไปสัมผัสอากาศหนาวทางภาคเหนือตอนบน  ในช่วงเดือน ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์  หน่วยงานราชการและประชาชนในท่องถิ่น ก็ต้องทะนุบำรุงธรรมชาติ  ต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาว  ให้คงอยู่และบานในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

 

 

3.การลงทุน  คือ  โครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค  น้ำไหล  ไฟสว่าง  มีโทรศัพท์   ถนนหนทางดี  มีสถานพยาบาลเบื้องต้น   มียานพาหนะ  มีอาหารและที่พัก  และที่สำคัญ คือ ห้องน้ำ

 

 

 แรงงาน  คือ  มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก  ผลิตสินค้าพื้นเมืองขายของที่ระลึก  มีแรงงาน    รับจ้างเช่น  ลูกหาบรับจ้างขนของขึ้นภูกระดึง   มีคนทำความสะอาด  พนักงานบริการ 

 

 

                ผลิตผล   ธุรกิจที่ประกอบกันเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    เช่น   โรงแรม  ร้านอาหาร  สถานเริงรมย์  บริษัทนำเที่ยว  รถเช่าเรือเช่า  ร้านขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น ๆ  เช่น อุปกรณ์ดำน้ำ  เสื้อผ้า

 


                การส่งเสริมการขาย  การโฆษณา  การรณรงค์  เช่น  ไม่ทิ้งขยะ  ไม่บ้วนน้ำหมากน้ำลายลงพื้น  แต่งกายตามสุภาพชน  การรณรงค์รักษาพันธุ์สัตว์   เก็บความทรงจำด้วยรูปถ่าย  การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์  ซึ่งทั้งหน่วยงานราชการ  นักท่องเที่ยว  และประชาชนในท้องถิ่นต้องช่วยกันอย่างจริงจัง  ปลูกสำนึกการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

 

เนื้อหารายวิชา