เนื้อหา

ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1.                   เป็นอุตสาหกรรมบริการ  สินค้าคือ บริการ ได้แก่ ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้

2.                   เป็นอุตสาหกรรมที่สินค้าไม่อาจจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อได้  ผู้ซื้อต้องเดินทางมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง  ที่พักแรม  หรือแหล่งท่องเที่ยว

3.                   เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจำกัดในการผลิตและจำหน่าย  เพราะไม่ต้องใช้วัตถุดิบในการผลิต  ผลผลิตคือทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว  ต้องการเพียงการจัดระบบ  การอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างถูกวิธี  ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตไม่มีวันสิ้นสุด

4.                   เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แทบทุกประเภทก่อให้เกิดการลงทุน ทางอุตสาหกรรม   การนำเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งทางด้านแรงงาน และวัตถุดิบ

5.                   เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเจริญและเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ท้องถิ่น  โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

6.                   เป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งสร้างความจรรโลงใจ  มีผลต่อสันติภาพ  สัมพันธไมตรี และความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ

                                                                                 

 

ธุรกิจท่องเที่ยว

ความหมายของธุรกิจท่องเที่ยว  (Tourism  Business)

                พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 3 นิยามคำว่า “ ธุรกิจนำเที่ยว ” หมายความว่า “ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือให้บริการ  หรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง  ที่พัก  อาหาร  ทัศนาจร  และหรือมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว ”


ลักษณะของธุรกิจท่องเที่ยว

1.              ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ในปัจจุบัน  ประเทศไทยมีกิจการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ  400  แห่ง  กิจการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.1.1     กิจการนำเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว ( In – bound  Operator )

                1.1.2.    กิจการนำเที่ยวคนในประเทศไปยังต่างประเทศ   ( Out – bound  Operator )

        1.1.3.    กิจการนำเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว  ( Local  operator )

1.1.4     กิจการนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (Local  &  World  wide  Operator )

1.1.5     กิจการที่ดำเนินธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว   ( General  Travel  Agent )

 

 

                2.    ธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ   ควรพัฒนาในเรื่องของความรู้ความชำนาญในแหล่งท่องเที่ยว   สภาพดินฟ้าอากาศ  ภูมิประเทศ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   ต้องชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้รู้ก่อนที่จะไป   เพื่อมิให้มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยว   เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยวซึ่งบริษัทนำเที่ยวต้องชี้แจง  และดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทั่วไปธุรกิจประเภทนี้จะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท  ซึ่งจะร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวของต่างประเทศ  ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของการทำหนังสือเดินทาง  ( Passport )    ติดต่อขอวีซ่า  (Vesa )  ขายตั๋ว   เครื่องบิน  จัดรายการนำเที่ยว  และบริการจัดหาที่พัก 

 

 


ประเภทของธุรกิจนำเที่ยว   แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ

                                1.  Travel  Agent    บุคคลหรือบริษัทที่มีความสามารถจัดการนำเที่ยว  การขนส่ง  ที่พัก  อาหาร  การรับ-ส่งทั้งขาไปและขากลับ  การนำสถานที่และงานอื่น ๆ ของการเดินทางซึ่งเป็นการบริการให้แก่สาธารณชน  เช่น  บริษัท นำเที่ยว จำกัด   มีความชำนาญเบ็ดเสร็จทุกอย่าง สามารถดำเนินการเองได้

                                2.    Tour  Operator    บริษัทมีความชำนาญในการจัดและดำเนินการเกี่ยวกับการตลาด  ทางด้านการจัดการเดินทางไปพักผ่อน  แบบ  Inclusive  Tour  โดยเก็บเงินล่วงหน้าแล้วมอบให้  Travel  Agent  เป็นผู้ขาย  แต่บางครั้งก็ลงมือขายแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง  เช่น   บริษัทหรือกลุ่มคนในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการดำน้ำ  และเรือพร้อมในจังหวัดพังงา  นำเที่ยวดำน้ำดูปะการังที่หมู่เกาะสิมิลัน – หมู่เกาะสุรินทร์  ก็ติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวจำกัด  เป็นผู้ขายบัตรเพราะมีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวแพร่หลายอยู่แล้ว  ส่วนตนก็เป็นผู้จัดรายการรับทัวร์ชุดนี้ต่ออยู่ที่พังงา

                                3.    Wholesaler    บริษัทมีความชำนาญงานในงานเดินทาง  คิดและเสนอโปรแกรมที่จัดไว้แบบเหมาหรือจัดขึ้นตามแต่จะรับคำสั่งมาจากลูกค้าแล้วมอบให้ Travel  Agent   รับไปขายต่อ  Wholesaler  ต่างกับ  Tour  Operator  คือ Wholesaler  มักไม่เสนอรายการเดินทางต่อบริษัทนำเที่ยวบ่อย  ๆ   แต่ Tour  Operator  จะเสนอขายให้แก่  Retailer  ด้วย  เช่น  เป็นบริษัทหรือกลุ่มคนที่ชอบการผจญภัยชุดบุกเบิก  ไปเที่ยวน้ำตกทีลอแล(น้ำตกที่เลยน้ำตกทีลอซูเข้าไปในเขตพม่ามาแล้ว 

มีคนที่เคยไปด้วยแนะว่าควรจัดทัวร์แบบนี้  (ลุย  สมบุกสมบัน)  จึงคิดรายการขึ้น  แล้วเสนอต่อบริษัทนำเที่ยวจำกัด ขาย   ซึ่งจะจัดไม่บ่อย  และถ้าคนไปน้ำตกนี้กันมาก  ทัวร์ที่ไปน้ำตกทีลอแลลักษณะนี้ก็จะงดไป  แล้วไปบุกเบิกที่แห่งใหม่ต่อไป  มักเป็นบริษัทในท้องถิ่น

 

 

 

เนื้อหารายวิชา