เนื้อหา

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

            อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว  ได้แก่

1.      ธุรกิจการขนส่ง

2.      ธุรกิจอาหารและการพักแรม

3.      ธุรกิจการนำเที่ยว
 

1.      ธุรกิจการขนส่ง ( Transportation)

ธุรกิจการขนส่งประกอบด้วย ธุรกิจเกี่ยวกับพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมทั้ง 3 ทาง คือ

-     ทางบก   พาหนะหลักในการขนส่งนักท่องเที่ยวสู่จุดหมายปลายทาง ได้แก่  รถยนต์  และรถไฟ  ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของการขนส่งทางบกนี้ ได้แก่ บริการพาหนะในท้องถิ่น เช่น รถสามล้อ  รถม้า  เกวียน  รถลาก  ช้าง  ฯลฯ

                รถโดยสารประจำทาง  คือ  รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารตามเส้นทางที่กำหนดค่าบริการเป็นรายบุคคล  และมีที่นั่งเกินกว่า 7 คนขึ้นไป  ทั้งที่มีเครื่องปรับอากาศและไม่มีเครื่องปรับอากาศ

                รถบริการนำเที่ยว  คือ  รถที่ใช้บริการท่องเที่ยว  ซึ่งจัดกำหนดการไว้ล่วงหน้ามีการเก็บค่าบริการเป็นรายบุคคลในลักษณะเหมาจ่ายและมีที่นั่งเกินกว่า  7  คนขึ้นไป

                                รถยนต์ส่วนบุคคล  คือ  รถยนต์ส่วนตัวของนักเดินทาง  หรือรถยนต์ของหน่วยราชการ  หรือเอกชน  ที่นักเดินทางใช้โดยสารไม่มีอัตราค่าบริการ  มีขนาดและลักษณะใดก็ได้

                -     ทางเรือ  พาหนะหลัก  ได้แก่  เรือเดินสมุทร  และเรือกลไฟ   ธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้แก่  เรือใบ  เรือลากจูง  เรือแจว  เรือพาย  เรือหางยาว  แพ  ฯลฯ

-     ทางอากาศ  พาหนะหลัก  ได้แก่  อากาศยาน  หรือเครื่องบิน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องของการขนส่งได้แก่  อุตสาหกรรมประกอบรถโดยสาร  ต่อเรือ  ผลิตเครื่องยนต์  ผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรถยนต์  เรือ  และเครื่องบิน  เช่น เบาะ เก้าอี้  ผ้าคลุมเบาะ  เครื่องสุขภัณฑ์  ฯลฯ
 

 

การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมจะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขยายตัวขึ้นทางหนึ่ง  การอำนวยความสะดวกเหล่านั้น  ได้แก่

1.       การตัดและสร้างถนน  โครงข่ายถนนที่ดี  การขยายเส้นทางรถไฟเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

2.       การจัดบริการรถยนต์โดยสารประเภทต่าง ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น รถนำเที่ยว รถรับจ้าง บริการรถเช่าประเภทต่าง ๆ

3.       บริการปั๊มน้ำมัน  ห้องน้ำ  ที่พักริมทาง

4.       การสร้างท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ

5.       การจัดบริการการขนส่งทางเรือ

6.       การปรับปรุงเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งสูง ประหยัดและปลอดภัย

7.       การจัดเที่ยวบินและที่นั่งสำหรับนักท่องเที่ยว  และเที่ยวบินภายในประเทศให้เพียงพอ

8.       เพิ่มจำนวนสนามบินทั้งสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ

9.       การอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่ง ท่าเรือ และสนามบิน

10.    ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้น่าสนใจ

 

2.      ธุรกิจอาหารและที่พักแรม

ธุรกิจอาหารและการพักแรมประกอบด้วย ร้านอาหารหรือภัตตาคาร และที่พักแรม     ซึ่งมี

หลายรูปแบบและหลายระดับ  เช่น  ธุรกิจอาหารมีตั้งแต่ รถเข็นอาหาร  หาบเร่  แผงลอย  ร้านอาหาร  ภัตตาคาร   สวนอาหาร  และศูนย์อาหาร  ธุรกิจที่พักแรมมีตั้งแต่  โรงแรม  บังกะโล  โมเต็ล  เกสต์เฮาส์  หอพัก  แคมป์   รีสอร์ท  และเรือนแพ  เป็นต้น

                ความหมาย  ที่พักแรม  คือสถานที่ที่นักเดินทางใช้พักระหว่างเดินทาง  ซึ่งอาจจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้

-          โรงแรม  คือ ที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะและแบ่งเป็นห้องพัก  มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง  และเก็บค่าเช่าเป็นรายห้อง

-          เกสต์เฮาส์  คือ บ้านที่ดัดแปลงหรือสร้างขึ้นและแบ่งห้องเป็นที่พักแรม  โดยเก็บค่าเช่า

-          บังกะโล  คือ  ที่พักแรมที่กลุ่มบุคคลหรือสถาบันจัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวโดยเก็บค่าเช่า

-          รีสอร์ท    คือ  ที่พักที่มีลักษณะห้องพักเป็นหลัง ๆ มีบริเวณแวดล้อมด้วยธรรมชาติ

-          โมเต็ล  คือ  ที่พักที่สร้างขึ้นเฉพาะ โดยเก็บค่าเช่า  มีห้องพักแต่ละห้อง  หรือมีห้องพักส่วนหนึ่งที่มีลักษณะและการใช้สอยเช่นเดียวกับโรงแรม

-          บ้านรับรอง  คือ  ที่พักหน่วยงานราชการ  บริษัท หรือเอกชนจัดไว้เพื่อใช้รับรองหรือพักผ่อน  โดยไม่เก็บค่าเช่า

-          บ้านญาติหรือบ้านเพื่อน คือ  บ้านญาติมิตรของนักท่องเที่ยวที่จัดให้เป็นที่พักแรม  โดยไม่เก็บค่าเช่า
 

 

สถานพักแรมกลุ่มต่าง ๆ คือ การแบ่งกลุ่มของสถานพักแรม  เป็นการจัดกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์

ทางการสถิติเท่านั้น  ไม่ได้ถือตามมาตรฐานสากล  และมิได้เป็นการจัดระดับของสถานพักแรม และใช้ราคาต่ำสุดของราคาประกาศขายเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม 1  หมายถึง   ราคาตั้งแต่  2,500 บาทขึ้นไป

กลุ่ม 2  หมายถึง   ราคาตั้งแต่  1,500  - 2,499  บาท

กลุ่ม 3  หมายถึง   ราคาตั้งแต่  1,000 – 1,499  บาท

กลุ่ม 4  หมายถึง   ราคาตั้งแต่  500 – 999  บาท

กลุ่ม 5  หมายถึง   ราคาต่ำกว่า 500 บาท

                อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของอาหารและการพักแรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์  ผลิตผลทาง

การเกษตร  อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมเครื่องเรือน  เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร  เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องนอน  ธุรกิจด้านการรักษาความสะอาด  และการรักษาความปลอดภัย  และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

                การอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจอาหารและพักแรมเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่ง  บริการที่ควรจัดให้มีได้แก่

1.       การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม  การเข้าถึงได้ง่าย

2.       การส่งเสริมการลงทุน

3.       การฝึกอบรมพนักงานและผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อให้มีมาตรฐานการบริการ และการบริหารเป็นระดับสากล
 

 

3.      ธุรกิจการนำเที่ยว

ธุรกิจการนำเที่ยวประกอบด้วย บริษัทนำเที่ยว (Tour  Operator)  และตัวแทนจำหน่าย การท่องเที่ยว (Travel  Agency)  และแหล่งท่องเที่ยว (Tourist  Destination)

บริษัทนำเที่ยว (Tour  Operator)  ทำหน้าที่จัดรายการนำเที่ยว  และบริการนำเที่ยว

การจัดรายการนำเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวจำแนกเป็น

1.       จัดรายการนำเที่ยวเบ็ดเสร็จ (Package  Tour)  ส่งให้ตัวแทนไปจำหน่าย

2.       จัดรายการนำเที่ยวประเภทต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจเฉพาะเรื่องให้แก่องค์กร  สถาบันวิชาชีพต่าง ๆ และกลุ่มเอกชนที่มีความสนใจเฉพาะเรื่อง

                การบริการนำเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวตามประเภทของรายการท่องเที่ยว นำโดยมัคคุเทศก์ (Guide   หรือ  Tour  Guide)  ซึ่งอาจเป็นมัคคุเทศก์ประจำบริษัท  หรือมัคคุเทศก์อิสระ (Freelance  Guide)

                นอกจากนี้ บริษัทนำเที่ยวยังให้บริการการวางแผนการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่องค์กรต่าง ๆ อีกด้วย  นอกเหนือจากการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive  Tour)
 

 

เนื้อหารายวิชา