เนื้อหา

                ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว (Travel  Agency)  ทำหน้าที่

1.       จำหน่ายรายการท่องเที่ยว  ที่บริษัทนำเที่ยวจัดขึ้น

2.       เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารพาหนะเดินทางทุกประเภท

3.       เป็นตัวแทนจัดหาและสำรองที่พักแรมตลอดจนกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ

4.       บริการจัดเอกสารการเดินทาง

5.       บริการต้อนรับและรับส่งนักท่องเที่ยว

6.       บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

บริษัทนำเที่ยวบางแห่งอาจเป็นทั้ง Tour  Operator  และ Travel  Agency  แต่บางแห่งก็เป็นเพียง Tour  Operator หรือ Travel  Agency   อย่างใดอย่างหนึ่ง
 

 

แหล่งท่องเที่ยว (Tourist  Destination)  ได้แก่ ประเทศ ภูมิภาค เขต เมือง หมู่บ้าน หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวไปเยือน

คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ  องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้แก่

                                1.  ความดึงดูดใจ (Attractions)  เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นสถานที่ เช่น อากาศ  ความงามตามธรรมชาติ  หรือเหตุการณ์สำคัญเฉพาะกาล  เช่น  งานเฉลิมฉลอง  นิทรรศการ  การแข่งกีฬาระดับโลก  การประชุมนานาชาติ ฯลฯ

                                2.  การเข้าถึงง่าย (Accessibility)  ความสะดวกในการคมนาคม  ขนส่ง  การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

                                3.  ความอภิรมย์ (Amenities) ณ จุดหมายปลายทางนั้น  ตั้งแต่ที่พักแรม  การบริการ  ตลอดจนความบันเทิงต่าง ๆ

                                อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของธุรกิจนำเที่ยว ได้แก่ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มประจำถิ่น  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ฯลฯ  ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหากลับไปเป็นที่ระลึกหรือใช้ประโยชน์ได้


การให้บริการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย

1.    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จัดให้มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทุกจังหวัดใน ประเทศไทยคอยแนะนำแก่นักท่องเที่ยว  และจัดทำคู่มือนักท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นเอกสารแจกฟรี   

2.    สถาบันตำรวจแห่งชาติ   มีกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว  (โทร 1155) รับผิดชอบนักท่องเที่ยวโดยตรง

3.    ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  (ศช.ทท.)  รับเรื่องร้องทุกข์เบื้องต้น ก่อนให้ความช่วยเหลือในขั้นต่อไป

4.   กฎกระทรวง   และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ออกมาควบคุมบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มี ความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว

5.   ร้านอาหารและร้านค้าที่สะอาด  ราคาย่อมเยา ซึ่งการท่องเที่ยว ฯ มีการให้เกียรติบัตร  รับรองและเผยแพร่ทางเอกสารของ ททท.ด้วย  หรือ เชล์ลชวนชิม  แม่ช้อยนางรำร้านธงฟ้าของ กทม.

6.   บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งการท่องเที่ยว ฯ มีการให้รางวัล  รับรองและเผยแพร่ทางเอกสารของ ททท.ด้วย

7.   ยานพาหนะปลอดภัย  ราคามาตรฐาน  โดยกรมการขนส่งทางบกมีการตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียน  มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง

8.   สถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย  สะอาด  ไม่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อชีวิต มีหน่วยงาน

ราชการคอยกำกับดูแล  เช่น  กรมป่าไม้  กรมประมง  ตำรวจน้ำ  อบต.  อบจ.

 

เที่ยวเมืองไทย  ไม่ไปไม่รู้

เนื้อหารายวิชา