เนื้อหา

ความสำคัญของกลุ่ม
    1.ด้านการพัฒนาบุคคล  กลุ่มสามารถพัฒนาบุคคลที่เป็นสมาชิก  สนองความพึงพอใจบุคคลสนองความต้องการด้านร่างกาย  จิตใจ  รู้สึกปลอดภัย  มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ความสนใจ  และความสามารถ
    2.ด้านการวินิจฉัย  กลุ่มสามารถสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มทำให้เข้าใจมองเห็นลักษณะแบบต่างๆ  ของสมาชิก  ถ้าบุคคลไม่เข้ากลุ่มจะไม่มีโอกาสเห็น  สมาชิกสามารถวินิจฉัย  หรือประเมินลักษณะและพฤติกรรมเหล่านั้นได้  และจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจบุคคลในกลุ่มได้ดีขึ้น
    3.ด้านการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มจะมีโอกาสคิดร่วมกัน  วางแผนร่วมกันประสานงานกันและทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพผลผลิตทั้งหลายทั้งปวงในโลกปัจจุบันนี้เป็นผลงานของกลุ่มคนแทบทั้งสิ้น  กลุ่มจึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก

องค์ประกอบกลุ่ม  กลุ่มมีองค์ประกอบที่สำคัญ 9 ประการ คือ
-ผู้นำกลุ่ม 
–สมาชิกกลุ่ม 
-วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม 
-ระเบียบกติกาในการอยู่รวมกลุ่ม 
-กิจกรรมดำเนินการรวมกลุ่ม 
-ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน 
-ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
-เงินทุนของกลุ่ม 
-สถานที่ที่กลุ่มใช้เป็นแหล่งที่ตั้งกลุ่ม
    การจัดตั้งกลุ่ม  ในกรณีที่เป็นการจัดให้เกิดกลุ่มขึ้นมาโดยมิใช่กลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะมีขั้นตอนการจัดตั้งคือ
1.การสำรวจชุมชน  เพื่อดูความพร้อม  ศักยภาพที่จะจัดตั้งกลุ่ม 
2. สร้างการรับรู้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารโดยเป็นการดำเนินการในลักษณะเป็นพวกเดียวกันเข้าใจกัน  เพื่อให้เกิดการยอมรับ  การสนใจ 
3. ขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่ม  5 ขั้นตอน 
4.ดำเนินกิจกรรมที่กลุ่มต้องการ 
5. ประเมินติดตามผลเพื่อพัฒนากลุ่ม

พลังกลุ่ม
    กลุ่มเป็นการรวมกัน  การรวมกันนี้  มีพลังเกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละคนย่อมมีพลังในระดับหนึ่งที่สมารถกระทำอะไรได้  ตามความสามารถที่เป็นปกติอยู่แล้ว  เมื่อมารวมกัน  ยิ่งเกิดพลังเพิ่มขึ้น  สามารถทำอะไรได้มากขึ้น  พลังกลุ่มเป็นประโยชน์ดังนี้


เนื้อหารายวิชา