เนื้อหา

ตารางที่  1  ประโยชน์จากพลังกลุ่ม

กลุ่ม

พลังกลุ่ม

ประโยชน์

ทำงาน 1 ชิ้น

คนมากงานเบา  -  คนน้อยงานหนัก

เสร็จเร็ว

การเรียนรู้

คนมากเรียนรู้กว้างขวาง  -  คนน้อยเรียนรู้แคบ

ครอบคลุม

ความเชื่อถือ

คนมากได้รับการยอมรับ  -  คนน้อยได้รับการยอมรับน้อย

ดำเนินการได้

ความยาก

คนมากทำได้ง่าย  -  คนน้อยทำได้ยาก

งานเสร็จ  เวลาน้อย

ศักยภาพคน

คนมากใช้ศักยภาพเดิม  -  คนน้อยใช้ศักยภาพน้อย

แสดงความสามารถ

ระยะเวลา

คนมากใช้เวลาน้อยมากกล่า  -  คนน้อยใช้เวลามา

ประหยัดเวลา

ต้นทุน

คนมากประหยัดกว่า  -  คนน้อยลงทุนมาก ประหยัดงบ

 


พลังกลุ่มนำสู่การรวมกลุ่มสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆ  เช่น  นักเรียนอยู่ไกล  วิธีการแก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มคือ  นักเรียนรวมกลุ่มกันจำนวนหลาย ๆ คน  แล้วเดินทางมาด้วยกันโดยว่าจ้างรถยนต์โดยสาร  ครูใหญ่ต้องการพัฒนาบริเวณหน้าเสาธงโดยการปลูกหญ้า  ปลูกต้นไม้  นักเรียนช่วยกันคนละไม้  คนละมือ  จึงทำให้งาน  เสร็จ  รถจักรยานของเด็กหญิงนิดยางรั่วไม่สามารถขี่กลับบ้านได้  เพื่อนๆ  นักเรียนชาย  2  คน  ไปรับช่างซ่อมและ  2  คนอยู่เป็นเพื่อนจนซ่อมรถเสร็จ

คุณธรรมการรวมกลุ่ม
    จากการศึกษาการรวมกลุ่มทั้งปวงจะสำเร็จได้ด้วยการมีคุณธรรมในการรวมกลุ่ม  ซึ่งคุณธรรมการรวมกลุ่มประกอบด้วย 
1. ความแท้จริงของความต้องการรวมกลุ่ม  ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
2. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มต้องมีการสื่อสารต่อกันเพื่อหาข้อสรุปความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  คุณธรรมการรวมกลุ่มข้อสอง  คือ  การเปิดใจ  เชื่อใจ 
3.  สื่อสารการร่วมกิจกรรมต้องมีกริยาท่าทางการเจรจากัน  คุณธรรมการรวมกลุ่มข้อสามคือ  ความสุภาพต่อกัน 
4.  การรวมกลุ่มคน  ย่อมความความแตกต่างของแต่ละคน  ดังนั้นคุณธรรมการรวมกลุ่มข้อสี่  คือ  ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำ  ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันรับประโยชน์  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม  ไม่เอาเปรียบ 
5.  การรวมกลุ่มกันต้องมีกฎ  กติกา  คุณธรรม  ข้อที่ห้าคือ  การยึดมั่นในระเบียบ  วินัยของกลุ่ม 
6.  ศักยภาพแต่ละคนจะเกื้อกูลกันและกัน  คุณธรรมข้อที่หก  คือ  ความเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม

เนื้อหารายวิชา