เนื้อหา

อุดมการณ์สหกรณ์

    อุดมการณ์สหกรณ์คือ  “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก การสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี  มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”  อุดมการณ์สหกรณ์  สามารถแยกองค์ประกอบคือ

องค์ประกอบของอุดมการณ์สหกรณ์

เนื้อหารายวิชา