เนื้อหา
เอกลักษณ์สหกรณ์
    เอกลักษณ์สหกรณ์เป็นองค์การพิเศษที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่า  ประกอบด้วย
1. กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเดียวกัน 
2. เจตนารมณ์ที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. จัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นและร่วมกัน  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4. วัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจนี้คือ  ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกและครอบครัว

    เอกลักษณ์สหกรณ์  เป็นองค์ประกอบที่ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ต้องพร้อมกันทั้ง 4  ข้อ     จึงจะเป็นเครื่องชี้ว่าเป็นสหกรณ์  ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์มีความแตกต่างจากมูลนิธิที่มุ่งช่วยเหลือ  แตกต่างจากธุรกิจเอกชนที่มุ่งแสวงหากำไร

หน้าที่ของรัฐบาลต่อสหกรณ์
             สหกรณ์เป็นองค์การปกครองตนเองโดยไม่ถูกควบคุมและชี้นำโดยรัฐบาล และบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวกับสหกรณ์ คือการออกกฎหมาย นโยบาย การจดทะเบียน การอำนวยความสะดวก การให้คำแนะนำและการชำระบัญชี

ความเสมอภาคเท่าเทียมของสมาชิก
             สหกรณ์เป็นองค์การที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนองค์การรูปแบบใด เพราะการดำเนินการสหกรณ์จะมีกำไรหรือขาดทุนสมาชิกคือ ผู้รับที่ได้รับการแบ่งปันผลการดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน เพราะว่า สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์และเป็นผู้ใช้บริการสหกรณ์ การมารับบริการจากสหกรณ์ของสมาชิกเป็นชัยชนะของสมาชิก นี่คือความแตกต่าง ถ้าสมาชิกผู้ถือหุ้นไม่มาใช้บริการขององค์สหกรณ์ ก็ไม่ใช่สหกรณ์ เพราะการรวมกันเป็นสหกรณ์ คือความต้องการใช้บริการของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของตน นั่นหมายถึง สมาชิกแต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่ละคน (Each for all and All for each)

ปรัชญาสหกรณ์
           การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
           ความรับผิดชอบร่วมกัน
           ยึดหลักประชาธิปไตย
          ความเสมอภาค
          ความเป็นธรรม
          การรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการพึ่งพาอาศัยกัน

จริยธรรมสหกรณ์
            ความซื่อสัตย์
           โปร่งใส
            ความรับผิดชอบต่อสังคม
            การเอาใจใส่ผู้ด้อยกว่า

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
            สหกรณ์มีเป้าหมายหลักคือการทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกดีขึ้นและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คือการทำให้เป้าหมายของสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการสหกรณ์
                                
   สัญลักษณ์องค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศความแตกต่างระหว่างสหกรณ์จำกัดกับบริษัทจำกัด

สหกรณ์จำกัด

บริษัทจำกัด

ผู้ก่อตั้ง

ไม่น้อยกว่า 10 คน

จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ตั้งแต่  7  คนขึ้นไป

จดทะเบียนตามกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

บรรพ 3 ลักษณะ 22  หมวด  4  มาตรา  1096-1227

วัตถุประสงค์

-ให้บริการสูงสุดแก่สมาชิก

 (Maximized Service)

-เอากำไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น

 (Maximized Profit)

ทุน

-คนสำคัญกว่าทุน

-รวมทุนเพื่อให้บริการ

-ทุนเป็นใหญ่

-ลงทุนเพื่อหากำไร

หุ้น

-ผู้ถือหุ้นมีกำลังทรัพย์น้อย

-ไม่ระบุมูลค่าหุ้นขั้นต่ำ

-สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นที่ชำระแล้ว

-จำนวนหุ้นไม่แน่นอน

-ราคาหุ้นคงที่

-ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่บังคับต้องมีใบหุ้น

-เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้

-ผู้ถือหุ้นมีกำลังทรัพย์มากเป็นนายทุน

-มูลค่าหุ้นๆ หนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท

-ไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ

-จำนวนหุ้นแน่นอนราคาไม่คงที่

-ชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

-มีหุ้นบุริมสิทธิ

-ต้องมีใบหุ้น  ให้ผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน

1 คน  1  เสียง

มอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนไม่ได้

1หุ้น  1  เสียง

มอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้

การเรียกประชุมใหญ่ “ครั้งหลัง”  กรณี  “ครั้งแรก”  ไม่ครบองค์ประชุม

นัดเรียกใหม่ภายใน 15 วัน

นัดเรียนใหม่ไม่น้อยกว่า  14  วัน  ไม่เกิน  6สัปดาห์

เงินทุนสำรอง

จัดสรรเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของผลกำไร  ไม่กำหนดขั้นสูงของเงินทุนสำรอง

จัดสรรเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของผลกำไร  จนกว่าจะมีทุนสำรองถึงร้อยละสิบของทุนเรือนหุ้น

การจัดการ

มุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพทำธุรกิจกับสมาชิกผู้ถือหุ้นมีการเฉลี่ยคืนเงินส่วนเกินให้สมาชิตามธุรกิจ

มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทำธุรกิจกับลูกค้า  ซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นไม่มีการเฉลี่ยคืนกำไรให้กับลูกค้าสหกรณ์จำกัด

บริษัทจำกัด

ผู้ก่อตั้ง

-สหกรณ์ลูกให้กำเนิดสหกรณ์แม่กล่าวคือ  จัดตั้งสหกรณ์ขั้นมัธยมคือชุมนุมสหกรณ์  ซึ่งเป็นแม่ข่ายใหญ่สหกรณ์ลูก  ต้องเลี้ยงสหกรณ์แม่

-สหกรณ์รวมกันตั้งบริษัทได้

-บริษัทแม่ให้กำเนิดบริษัทลูก  ตั้งบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่ก่อนจึงตั้งบริษัทสาขา

 

-บริษัทรวมกันตั้งสหกรณ์ไม่ได้

อุดมการณ์

Surplus

Profit

ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พึ่งตนเอง  และเอื้ออาทรผู้อื่น

แข็งแรงอยู่ได้  อ่อนแอตายไป

มือใครยาว  สาวได้สาวเอา

ลักษณะการรวมกัน

มุ่งรวมคน

มุ่งรวมเงินทุน

การแบ่งกำไร

แบ่งตามการมีส่วนร่วมในกิจการ

แบ่งตามจำนวนหุนที่ถือ

เนื้อหารายวิชา