เนื้อหา

รู้คุณค่าสหกรณ์
    จากความแตกต่างจนเอกลักษณ์เฉพาะสหกรณ์  ก่อให้เกิดคุณค่าแห่งความเป็นสหกรณ์(Cooperative Valve) ที่องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศได้อธิบายว่า
    “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ความเป็นประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม  และความเป็นเอกภาพสมาชิก  สหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต  ความเปิดเผย  ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อคนอื่นโดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของ ผู้ริเริ่มการสหกรณ์
    คุณค่าสหกรณ์ดังกล่าว  แบ่งออกได้เป็น  คุณค่าขององค์กรสหกรณ์เองกับคุณค่าแห่งการเป็นสมาชิกสหกรณ์  อันหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกแต่ละคน  และการปฏิบัติของสหกรณ์ต่อสมาชิกแต่ละคน
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีพระราโชวาท  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่  26  กุมภาพันธ์  2521 ระบุหลักสำคัญที่สุดของสหกรณ์ในการดำเนินงานสู่ความเจริญก้าวหน้า คือ 
1. ความเมตตา  กรุณา  ความต้องการให้ผู้อื่นมีสุข  ความสำเร็จช่วยเหลือกัน  เท่าที่ทำได้ 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน 
3. ความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างสมาชิกไม่มีการถือเขาถือเรา  ต่างมุ่งประโยชน์ต่อสหกรณ์  อันเป็นผลประโยชน์ของทุกคน 
4. ความรู้ทางวิชาการที่ต้องส่งเสริมในทุกกรณีคุณธรรมนำสหกรณ์
    การอยู่ร่วมกันในสหกรณ์อันเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจำเป็นต้องมี คุณธรรมในการดำเนินงาน  ซึ่งเมื่อใช้คุณธรรมเป็นหลักนำ  ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จ  คุณธรรมนำสหกรณ์ประกอบด้วย ต่อไปนี้  1. คุณธรรมสำหรับสมาชิก  ประกอบด้วย  ขยัน  ประหยัด  พัฒนาชีวิต  ไม่เสพติดอยายมุข  ซื่อสัตย์  อดทน  ยึดทางสายกลาง  2. คุณธรรมการอยู่ร่วมกัน  ประกอบด้วยพรหมวิหาร  4 คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  อิทธิบาท  4  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสาสังคหวัตถุ  4  คือ  ทาน  ปิยะวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตา  ฆราวาสธรรม  คือ  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  3.  คุณธรรมสหกรณ์  ประกอบด้วย  7 ประการ  คือ
        การหมั่นประชุม        เพื่อแสวงหาความเห็นหาข้อยุติส่วนรวม
        การปรับแนวคิด        เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกัน
        เคารพให้เกียรติกัน    เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่
        ยึดมั่นในกติกา        เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
        ไม่ข่มเหงอิจฉา        เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ
        ยกคนดีนำหน้า        เพื่อให้คนดีได้เป็นผู้นำ
        ยึดปรัชญาสหกรณ์เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของสหกรณ์

เนื้อหารายวิชา