เนื้อหา

    สหกรณ์จึงต้องมีกิจกรรมที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของการร่วมใจขึ้น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
    ความซื่อสัตย์    ที่ต้องแสดงต่อกันนั้นมีพื้นฐานอยู่ที่ความจริงใจต่อกัน
    ความเสียสละ คือ  ความมีน้ำใจ  ที่จะสละความสุขส่วนตัวของตนให้แก่ผู้อื่น
    ความสามัคคี  คือ  ความปรองดองระหว่างกันและกัน  รู้จักให้อภัยกันและกัน
    ความมีวินัย  วินัย  คือ  ระเบียบข้อบังคับ  มารยาท  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของสังคมนั้นๆ
1.    การเข้าเป็นสมาชิก  ดำเนินการโดยบุคคลสมัครใจ  ตัดสินด้วยคณะกรรมการ
การดำเนินการตามหลักการประชาธิปไตย  เมื่อผ่านกระบวนการจะต้องถือหุ้นอันเป็นการรวมทุน   จึงได้สิทธิแห่งการเป็นสมาชิก
2.    ร่วมกิจการกับสหกรณ์  โดยสมาชิกที่เป็นสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมตามวิธีหน้าที่  ใช้
หลักประชาธิปไตยในการประชุม  เลือกตั้งตัวแทนเป็นคณะกรรมการดำเนินการ  ออกนโยบายของสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ดำเนินกิจการตามนโยบาย  สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจการนั้น  ตามหลักการมีส่วนร่วม  เมื่อมีสภาพปัญหาหรือต้องการพัฒนาจะให้หลักการศึกษาอบรมข้อมูลข่าวสาร
3.    รับผิดชอบ  เป็นผลของการร่วมกิจการในข้อ 2 หากกระทำสิ่งใดลงไปแล้วต้อง
รับผิดชอบ  เช่น  ร่วมธุรกิจสินเชื่อโดยการกู้เงินสหกรณ์  ต้องรับผิดชอบส่งชำระคืน  หากไม่ชำระคืนต้องยอมรับการดำเนินการทางกฎหมาย  การรับผิดชอบคือ  การรับผลประโยชน์แบ่งปันจากการร่วมกิจการ  ทั้งส่วนรวมและส่วนรายคนในรูปของตัวเงิน  หรือการรับบริการ  รวมไปถึงการแบ่งปันตามชอบให้กับชุ่มชนตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน

แผนภาพที่  3  แผนผังแสดงวิธีการสหกรณ์ 
หากบุคคลในสหกรณ์นี้มีคุณธรรมเพื่อส่วนรวมจะมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของสหกรณ์คือหากบุคคลในสหกรณ์นี้มีคุณธรรมเพื่อส่วนรวมจะมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของสหกรณ์คือ

หลักคิดข้อนี้  คือ    คุณธรรมนำสหกรณ์ สังคมแผ่นดินธรรมนำซึ่งความเจริญ อย่างมั่นคงยั่งยืน    ซึ่งหมายถึงเป้าหมายแห่งสังคมสหกรณ์ทั้ง   3   ข้อนี้  เทียบเคียงได้กับกระบวนการสอนหลักธรรมของพุทธศาสนาที่กำหนดว่า

                                      

หากตอบข้อ 2 ว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องรู้เรื่องสหกรณ์       =   มีความรู้
หากตอบข้อ 3  ว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรม           =   คู่คุณธรรม
หากตอบข้อ  1  ว่า  สหกรณ์ดี                               =   นำความสำเร็จ    
แต่หากไม่ได้คำตอบดังกล่าว     บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องแสวงหาวิธีการสร้างความรู้  สร้างคุณธรรม    เพื่อนำสู่ความสำเร็จของสหกรณ์นี้  โดยไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันร่วมมือเพราะสหกรณ์แห่งนี้เป็นของทุกคน
   เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อไหร่             ไม่ใช้ข้อกล่าวอ้างต่อความไม่รู้เรื่องสหกรณ์
   เป็นตำแหน่งใดก็ตาม                      ไม่ใช่ข้อยกเวนต่อการมีคุณธรรมสหกรณ์
   เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์      คุณคือคนสำคัญต่อความสำเร็จของสหกรณ์
                                                             หมายถึงคุณต้องรู้  ต้องเข้าใจ  ปฏิบัติตนใน
                                                             สหกรณ์อย่างมีคุณธรรมเพื่อส่วนรวม

เนื้อหารายวิชา