เนื้อหา

4. สหกรณ์ร้านค้า


    สหกรณ์ร้านค้า  คือ  สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่างแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า  มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ  สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ
    ความเป็นมา  สหกรณ์ร้านค้าจัดตั้งขึ้นโดยชายชนบท  อำเภอเสนา  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยาในปี  พ.ศ. 2480  และได้เลิกล้มไป  ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหลือ  มีนโยบายที่จะช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับประชาชน  โดยการส่งเสริม  และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น  ทั้งในส่วนกลางและส่วน  ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งขึ้นในเมืองที่ประชาชน หนาแน่นจะประสบความสำเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งในชนบท
    วัตถุประสงค์  สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจำหน่าย  ช่วยจำหน่ายผลิตผล  ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์  ปลุกจิตสำนึกให้  สมาชิกรู้จักประหยัด  ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมมือและ  ประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ  ในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน
    ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  ทำให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าจำเป็นตามราคาตลาดในชุมชนซึ่งเป็นสินค้า ที่ดีมีคุณภาพเที่ยงตรงในการชั่ง  ตวง  วัด  ตามความต้องการของสมาชิก  เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปีสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตาม  หุ้น  และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์  การซื้อขายด้วยเงินสดสินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อน  ทำให้สมาชิกมีความรอบคอบในการ  จัดหาสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

5. สหกรณ์ออมทรัพย์


    สหกรณ์ออมทรัพย์  คือ  สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่ อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และให้กู้ยืมเมื่อ เกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตาม  หลักการช่วยตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    ความเป็นมา  สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28  กันยายน 2492 คือ  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัดสินใช้  และได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
    วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์  โดยการรับฝากเงินและให้ผลตอบแทน  ในรูป  ของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์  และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่าย  เป็นรายเดือน  แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้อง  จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมายกำหนด  รวมทั้งให้บริการด้ายเงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็น
    ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  เป็นแหล่งเงินฝากปละเงินกู้ของ สมาชิก  ทำให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน  และไม่  ต้องไปกู้เงินนอกระบบ  ทำให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น


6. สหกรณ์บริการ


    สหกรณ์บริการ  คือ  สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน  ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน  ได้รับ  ความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดย  ยึดหลักการประหยัด  การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป
    ความเป็นมา  สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484  เป็นการรวมตัว  กันในกลุ่มผู้มีอาชีพทำร่มชื่อ  สหกรณ์ผู้ทำร่มบ่อสร้าง  จำกัดสินใช้  อยู่ที่ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ต่อมาในปี พ.ศ. 2496  ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม  จำกัด  อำเภอ หนองแขม  กรุงเทพมหานค  เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  และในปี พ.ศ. 2497  จัดตั้งสหกรณ์มีดอรัญญิก  จำกัด  ที่ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และมีสหกรณ์บริการอีกหลายแบบตามมา  เช่น  สหกรณ์เคหสถาน  สหกรณ์แท็กซี่  สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้  สหกรณ์บริการน้ำประปา  สหกรณ์ผู้จัดหางาน  แห่งประเทศไทย ฯลฯ
    วัตถุประสงค์  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์  ส่งเสริมสวัสดิการ  แก่สมาชิกและครองครัว  ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่นเพื่อความ  ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์
    ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด  มีแหล่งรวมซื้อรวมขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตภัณฑ์ช่วยให้สมาชิสหกรณ์ ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์มี  กำไรสุทธิประจำปี  สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงิน  เฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์

7. สหกรณ์เครดิตยูเนียน

    สหกรณ์ที่จัดตั้งในชุมชนเพื่อส่งเสริมการออมมีลักษณะสำคัญ  คือ  สมาชิกมีอาชีพหลากหลายแต่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน  กิจการที่เป็นธุรกิจ  คือ  การส่งเสริมการออมและการให้กู้  โดยในอนาคตจะมีการขยายธุรกิจอื่นๆ  ตามความต้องการของสมาชิก  การส่งเสริมการออมและการให้เงินกู้โดยในอนาคตจะมีการขยายธุรกิจอื่นๆ  ตามความต้องการของสมาชิก  เป็นสหกรณ์ที่เน้นเรื่องความมีสัจจะความเชื่อใจ  ความซื่อสัตย์      
    ความเป็นมา  เดิมสหกรณ์เครดิตยูเนียน  จัดอยู่ในประเภทสหกรณ์ออกทรัพย์  ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน  โดยสหกรณ์แรกคือ  สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่มูล  จำกัด  จดทะเบียนเมื่อวันที่  1  มกราคม  2522
    วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการออม  การจัดหาทุนบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ  และดำเนินชีวิตรวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิต  การรวมซื้อ  รวมขาย  สินค้าและบริการ
    ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  เป็นแหล่งฝากเงิน  เป็นแหล่งเงินกู้  เป็นแหล่งสร้างความร่วมมือในชุมชน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุ่มชน  สร้างงานให้กับบุคคลในชุมชน

เนื้อหารายวิชา