เนื้อหา

ธุรกิจสหกรณ์
    สหกรณ์เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มคน  เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุด  คือ  การอยู่ดี  กินดี  มีสันติสุข  ในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้น  หลังจากมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  แล้ว   สหกรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด  โดยมาตรา  46  ได้กำหนดให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการได้ดังนี้
1.    การผลิต  การค้า  การบริการ  อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์สมาชิก
2.    การสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
3.    ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
4.    รับความช่วยเหลือจากราชการ  หรือหน่วยงานหรือบุคคล
5.    รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์
6.    ให้กู้  ให้สินเชื่อ  ให้ยืม  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  โอน  รับจำนำ  รับจำนองทรัพย์สินของสมาชิก
7.    จัดให้ได้มา  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  กู้ยืม  เช่า  เช่าซื้อ  รับโอน  จำนอง
จำนำขาย  จำหน่ายทรัพย์สิน
8.    ให้สหกรณ์อื่นกู้เงินตามระเบียบที่นายทะเบียนเห็นชอบ
9.    ดำเนินกิจการอย่างอื่น  เพื่อความสำเร็จแห่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
โดยทั่วไปแล้ว  ธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการส่วนใหญ่  คือ  ธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจซื้อ  ธุรกิจขาย  และธุรกิจบริการ ดังนี้
          
              ธุรกิจซื้อ
หมายถึง  การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกควบคู่กับวัตถุประสงค์ในสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมักจะทำธุรกิจนี้  เพื่อบริการสมาชิกที่ทำการเกษตร  สินค้าที่สหกรณ์จัดจำหน่ายจึงมักเป็นวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  พันธุ์พืช  น้ำมัน  รถไถหรือสินค้าอุปโภค  เช่น  ข่าวสาน  เสื้อผ้า  ของใช้ในครัวเรือน  เป็นต้น  สำหรับสหกรณ์ร้านค้าเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการด้านนี้โดยตรง  โดยเน้นที่สินค้าอุปโภคบริโภค

              ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจซื้อ
1.สมาชิกจำเป็นและต้องการใช้สินค้า 2. สำรวจความต้องการซื้อสินค้าจากสมาชิก  3.  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากสมาชิก  4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม  5. จัดหาแหล่งซื้อ  6.  สหกรณ์ดำเนินการจัดซื้อสินค้า 7.  จัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าให้สมาชิก  8.  จำหน่างสินค้าให้กับสมาชิก  9.  บริการหลังการขาย  10.  ประเมินความพึงพอใจจากสมาชิก

              ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจซื้อ
    1.  บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจตั้งแต่สมาชิก  คณะกรรมการ  ผู้นำกลุ่ม  เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ  หากสามารถให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมได้ทั้งหมด  ธุรกิจก็จะประสบผลสำเร็จ  เพราะมีลูกค้าที่แน่นอนเป็นลูกค้าแระจำ  สหกรณ์ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนกิจการทั่วไป
    2.  การบริการสมาชิกที่ร่วมธุรกิจให้เกิดความประทับใจ  สมาชิกจะมีความต้องการร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ต่อไป  เป็นการสร้างความภักดีต่อองค์กร
    3.  สร้างเครือข่ายสหกรณ์  นอกจากการดำเนินธุรกิจซื้อประสบความสำเร็จได้จากสมาชิกแล้ว  เครือข่ายระหว่างสหกรณ์มีความจำเป็นอย่างมาก  เช่น  ข้าวสารของสหกรณ์อาจนำไปฝากขายกับสหกรณ์อื่น  หากสามารถสร้างเครือข่ายขยายเป็นลักษณะใยแมงมุงได้จะส่งผลให้มีความมั่นคงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
    4.  ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลหรือสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
    5.  คุณภาพสินค้า  เพราะธุรกิจซื้อของสหกรณ์ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือของสมาชิก  ในเรื่องคุณภาพของสินค้าสหกรณ์จะมีข้อได้เปรียบจากร้านค้าทั่วไป  คือมีการสำรวจความต้องการซื้อก่อนจึงทำให้ไม่มีสินค้าหมดอายุ  หรือค้างสต๊อก
    6. วิเคราะห์คู่แข่ง  ปัจจุบันคู่แข่งของสหกรณ์มีมากมาย  ต้องวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงธุรกิจของสหกรณ์  ข้อมูลที่ควรนำมาเปรียบเทียบ  คือ  ภูมิหลัง  นโยบาย  ผู้นำ  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ความมั่นคงด้านการเงิน  เครือข่ายของคู่แข่ง

เนื้อหารายวิชา