เนื้อหา

             ธุรกิจขาย
    หมายถึง  การทีสหกรณ์ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกไปจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสหกรณ์  ในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างขาย  ผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวมนั้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ที่สมาชิกทำการผลิต


             ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขาย
1.    การส่งเสริมการผลิต  2. สำรวจความต้องการร่วมธุรกิจ 3. รวบรวมข้อมูล  4. ดำเนินการรวบรวมผลผลิต  5.  จำหน่ายหรือแปรรูป 6. ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก

             ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขาย
              1.บุคลากรสหกรณ์ต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจขาย  โดยการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของธุรกิจตามบทบาทหน้าที่  ความร่วมมือเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จของสหกรณ์  สหกรณ์ใดได้รับความร่วมมือจากบุคลากรย่อมประสบความสำเร็จ  ในทิศทางตรงกันข้ามสหกรณ์ที่ไม่ได้รับความร่วมมือย่อมล้มเหลว  และฐานความร่วมมือที่สำคัญคือสมาชิกสหกรณ์
2.เชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชนและระหว่างสหกรณ์อื่นๆ  เป็นการแปรเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า  จากการแข่งขันเป็นความร่วมมือ  จากศตรูเป็นมิตรภาพ  จากภาวะเป็นพลัง
              3.มีบริการที่ดีให้กับสมาชิก  ปัจจัยนี้มีความสำคัญในทุกธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับคน
เนื่องจากคนมีการยึดตัวตน  การได้รับบริการที่ดีเป็นการทำให้มีคุณค่า  แต่ในกรณีที่ทำให้ตนไม่มีคุณค่าย่อมไม่ต้องการใช้บริการ
               4.ผลผลิตต้องมีคุณภาพ  ปัจจัยนี้ควรมีการสร้างระบบตรวจสอบย้อมกลับได้ว่าผลผลิต
ใดมาจากแหล่งใดเพื่อการรับประกันในกรณีคุณภาพดีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มยอดการร่วมธุรกิจในกรณีคุณภาพไม่ดีสามารถร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตได้  ระบบนี้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น  และในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ
             5.สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นการยึดตลาดเป็นหลักในการผลิต  สถานการณ์
ปัจจุบันต้องการสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมี  เป็นสอนค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เป็นมิตรกับธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สินค้าบางชนิดเมื่อทำด้วยมือจะมีราคาสูง
             6.วิเคราะห์คู่แข่งอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยหลักของการผลิตจะยึด 3ประการ คือ  เป็นผลิตภัณฑ์แรกย่อมสร้างความสนใจของลูกค้า  หากเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันต้องมีความแปลกแตกต่างจากเดิม  หากเหมือนกันต้องดีกว่าหรือดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เดียวกัน
              7. มีการส่งเสริมการผลิต  อันเป็นกิจการที่เดิมสหกรณ์ไม่มีจึงต้องสร้างขึ้นใหม่

             ธุรกิจสินเชื่อ
    หมายถึง  การให้ทรัพย์สินสิ่งของหรือบริการที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของสมาชิกโดยมีเงื่อนไขเมื่อถึงกำหนดเวลาก็ต้องนำมาส่งคืนพร้อมผลตอบแทน  เช่น ดอกเบี้ย  หรือผลตอบแทนอื่นๆ  ตามข้อตกลงร่วมกันด้วยความเชื่อถือกัน  เป็นธุรกิจดั้งเดิมของสหกรณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่ต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจกัน
   
             ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ
1.    สมาชิกมีความต้องการ 2. ขอใช้บริการสินเชื่อ  3. อนุมัติให้บริการสินเชื่อ  4. การใช้ประโยชน์  5. การชำระคืน

             ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจสินเชื่อ
              1.บุคลากรมีส่วนร่วมกับธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในทุกธุรกิจเป็นปัจจัยความสำเร็จของสหกรณ์  รวมถึงเป็นปัจจัยความสำเร็จของทุกองค์กร
              2.เชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น  เชื่อมโยงกับเอกชนในเรื่องเงินทุน  เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์การจัดการธุรกิจแบบเชื่อมโยงเป็นการสร้างความมั่นคงด้วยการเพิ่มฐานรากของธุรกิจ
              3.บริการที่ดีให้กับสมาชิก  ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการริการหลังจากร่วมธุรกิจ  อันเป็นความผูกพันที่ไม่ร้างรา
              4.ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  เรื่องอัตราดอกเบี้ย  ภาวะการลงทุน  ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทางเศรษฐกิจทางการเงินในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันการเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหว
               5.วิเคราะห์คู่แข่ง  ปัจจุบันคู่แข่งธุรกิจสินเชื่อมีมาก  แข่งขันกันด้วยเทคนิควิธีการต่างๆสหกรณ์ควรมีข้อมูลที่นำมาประกอบการวิเคราะห์  คือ  ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ  อัตราดอกเบี้ย  วงเงินกู้เงื่อนไขการชำระคืน  การลด  แลก  แจก  แถมเพื่อประชาสัมพันธ์  ต้องดำเนิน เพื่อช่วยสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ไม่ใช่เพื่อหากำไรเข้าสหกรณ์  ซึ่งเป็นจุดแข็งของสหกรณ์ที่เป็นภูมิคุ้มกันธุรกิจให้พัฒนาอย่างมั่นคง

              ธุรกิจรับฝากเงิน
    หมายถึง  การที่สมาชิกนำเงินมาฝากกับสหกรณ์  สหกรณ์ทำหน้าที่รับฝากเงินของสมาชิกไว้เมื่อสมาชิกต้องการใช้เงินก็สามารถถอนเงินฝากดังกล่าว  ระหว่างที่ฝากไว้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากสหกรณ์ในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก  ธุรกิจรับฝากเงินนี้บางครั้งก็รวมอยู่กับธุรกิจสินเชื่อเนื่องจากต้องอาศัยความเชื่อใจกันจึงจะนำเงินฝากไว้  แต่ในการนำเสนอครั้งนี้ขอแยกเป็นธุรกิจต่างหากเพื่อลงในรายละเอียดโดยเฉพาะ

             ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน
    1. สมาชิกมีรายได้  2. สมาชิกต้องการออมเงินไว้กับสหกรณ์  3.  สหกรณ์เปิดดำเนินธุรกิจรับฝาก  4.  สหกรณ์รับฝากเงิน  5. สมาชิกถอนเงิน   6. ประเมินความพึงพอใจ

             ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับฝากเงิน
                        1.บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกธุรกิจ
                        2.ให้การบริการสมาชิกที่ดี  ตั้งแต่สมาชิกเริ่มทำธุรกิจ  จนถึงขั้นสุดท้าย
                        3.เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์  เช่นจัดสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกที่มีเงินฝากโอนถอนเงินฝากชำระสินค้า
                        4.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วดำเนินการให้สอดคล้อง  เช่น  อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นๆ  หรือ  คนเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง  สุขภาพ  คุณภาพชีวิต  จึงเห็นความสำคัญของการออมมากขึ้น  กลุ่มเยาวชนที่มีการส่งเสริมการออม  เป็นต้น
                        5.มีบริการหลังขาย  ธุรกิจรับฝากเงินสามารถจัดบริการหลังขายได้  เช่นเมื่อนำเงินมาฝากมีการแนะนำให้บริการจัดการรายได้-รายจ่าย  เมื่อถอนเงินมีบริการแนะนำการใช้เงิน 

เนื้อหารายวิชา