เนื้อหา

             ธุรกิจบริการ   
          หมายถึง  กิจการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นเพื่อบริการ  อำนวยความสะดวก  ตอบสนองความต้องการของสมาชิก  โดยสหกรณ์คิดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม  รูปแบบของกิจการมีความหลากหลาย  แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของสมาชิก  ตัวอย่างเช่น  สมาชิกต้องทำงานตั้งแต่โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นไม่มีใครเลี้ยงลูกให้  สหกรณ์จึงทำธุรกิจบริการรับเลี้ยงลูก  โดยให้สมาชิกมาส่งลูกตอนเช้าและรับกลับตอนเย็น  นอกจากนี้อาจหมายถึงกิจการจัดงานแต่งงาน  งานบวช  หรืองานศพหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  เช่น  สมาชิกทำนาสหกรณ์จัดบริการรถเกี่ยวข้าว  สมาชิกปลูกมะพร้าวสหกรณ์จัดบริการเก็บมะพร้าว  เป็นต้น

             ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจบริการ
            1.สมาชิกดำเนินชีวิตตามปกติ  2. สมาชิกร้องขอให้สหกรณ์จัดบริการ  3. สหกรณ์สำรวจข้อมูล  4. เสนอแผนธุรกิจให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  5. ให้บริการตามแผนธุรกิจ  6. สมาชิกร่วมธุรกิจ  7.  ประเมินความพึงพอใจ

            ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจบริการ
1.    บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจ  เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ  ของสหกรณ์
2.    การให้บริการที่ดีกับสมาชิกตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  เพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กร
3.    สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นธุรกิจที่แปรเปลี่ยนได้เมื่ออาชีพเปลี่ยนเมื่อวิถีเปลี่ยน
4.    สิ่งที่บริการสมาชิกต้องมีคุณภาพ  ยิ่งบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ต้องปลอดภัย  ได้ประโยชน์
5.    เชื่อมโยงธุรกิจอื่นๆ  เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  กิจการดูแลผู้สูงอายุโดยร่วมกับพระภิกษุสงฆ์
6.    วิเคราะห์แข่งขัน  โดยข้อมูลที่ควรวิเคราะห์  คือ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  กิจการบริการ  ความพร้อมทางด้านบุคลากร  เงินทุน  วัสดุอุปกรณ์  กระบวนการส่งเสริมธุรกิจปัจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจบริการของสหกรณ์ดังกล่าวแยกได้เป็น  2 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ  ความสำเร็จที่เกิดจากสหกรณ์เอง  กับความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ซึ่งอธิบายได้ว่า  ตัวสหกรณ์ต้องมีความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจ  และต้องแสวงหาส่วนร่วมในกิจการยกตัวอย่างสหกรณ์จัดบริการสอนภาษาอังกฤษให้สมาชิกที่มีที่อยู่ในแหล่งท่องเทียว  โดยสมาชิกได้ทำโครงการนำเที่ยว  สหกรณ์สามารถร่วมมือกับสถานศึกษากับการท่องเที่ยว  โดยสมาชิกได้ทำโครงการนำเที่ยว  สหกรณ์สามารถร่วมมือกับสถานศึกษากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการดังกล่าว

เนื้อหารายวิชา