เนื้อหา

คุณสมบัติของสมาชิก  คือ
    1.ตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ 
    2.เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
    3.เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์  ขยันขันแข็ง  ในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด 
    4.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
    5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
    6.ไม่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ  โดยมีความผิด

สิทธิหน้าที่สมาชิกสหกรณ์
    1.เป็นเจ้าของสหกรณ์โดย  - ถือหุ้นกับสหกรณ์  - มีทรัพย์สินอยู่ในสหกรณ์  - มีหนี้สินอยู่ในสหกรณ์   -  มีส่วนรับผิดชอบต่อสหกรณ์  - มีส่วนได้เสียในสหกรณ์
    2. มีสิทธิในการใช้บริการของสหกรณ์  - มีสิทธิในการควบคุมสหกรณ์ – มีสิทธิในการตรวจสอบสหกรณ์  - มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่  - มีสิทธิในการสมัตรเป็นกรรมการสหกรณ์  - มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์
    3. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ – มติคณะกรรมการและคำสั่งของสหกรณ์  - มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม  - มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  - มีหน้าที่สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์
    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นกรรมการดำเนินการซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

    อำนาจหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ
1.    กำหนดระเบียบถือใช้ในสหกรณ์
2.    กำหนดนโยบายและควบคุมกิจการธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3.ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย 
4. พิจารณาการรับสมาชิกและสมาชิกออก
5. แต่งตั้ง หรือจ้าง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 
6. มอบหมายอำนายหน้าที่ให้บุคคลที่เหมาะสม
7. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
     8. อนุมัติรายการการเงินที่สำกัญ 
9.พิจารณารายงานกิจการประจำเดือน  หรือรายงานอื่น 
10. ดำเนินการประชุมใหญ่ 
11. เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิ  เสนอแผนงานงบประมาณต่อที่ประชุมใหญ่ 
12.  ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน   
13. เป็นตัวแทนสหกรณ์ในการทำนิติกรรม    ความรับผิดชอบ – รับผิดชอบทั้งคณะ  กรณีสหกรณ์ดำเนินการยึดวัตถุประสงค์  หรือกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ – รับผิดชอบรายงานกรณีลงมติที่ไม่ชอบ


ผู้ตรวจสอบกิจการ
    เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่  โดยเป็นผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถ  ในด้านกิจการ ธุรกิจ  บัญชี  การเงิน  การสหกรณ์
    บทบาทหน้าที่ – ตรวจสอบเอกสารทุกธุรกิจ ทุกกิจการของสหกรณ์  - ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในสหกรณ์  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ – ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ  - ตรวจสอบหลักประกันการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์  - เข้าประชุมใหญ่เสนอผลการตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายจัดการ
    เป็นบุคคลที่คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย  โดยได้รับค่าตอบแทนจากสหกรณ์  มีบทบาทหน้าที่คือ  - ดำเนินงานกิจการ  ธุรกิจของสหกรณ์  - จัดทำหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง  - ทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของสหกรณ์   - รายงานผลการดำเนินกิจการ  - รับผิดชอบการเงิน การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์  - ปฏิบัติงานอื่นๆ


โครงสร้างฝ่ายจัดการ

เนื้อหารายวิชา