เนื้อหา
โครงสร้างฝ่ายจัดการ
การประชุม
สหกรณ์เป็นเรื่องของคนหลายคนมาทำงานร่วมกัน  การจะทำงานร่วมกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ประสบความสำเร็จได้นั้น  จำเป็นต้องมาประชุมปรึกษาหารือ  มาตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการทำงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 

    ความหมาย
    การประชุม  หมายถึง  การที่บุคคลมารวมกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นกันอย่างเป็นระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมาย  การประชุมเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและดำเนินการการประชุมเป็นกลไกที่สำคัญของการทำงานในหน่วยงานทุกระดับ  เป็นการทำงานทางความคิดเป็นจุดรวมของความคิด  การตัดสินใจ  นโยบาย  การศึกษาค้นคว้าวิจัย  การแก้ไขปัญหาและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    สหกรณ์จะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดหรือผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง  เรียนว่า  การประชุมใหญ่  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ดังนี้
1.  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ 
2. กำหนดวงเงินกู้ยืม 
3.  กำหนดค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการดำเนินการ
4. เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือรายตัว 
5. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
6.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและรายงานประจำปี 
7. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
9. พิจารณากำหนดนโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ 
10. พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
11.พิจารณาข้ออุทธรณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการดำเนินการ
12. พิจารณาและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์  มอบหมาย  หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
13. พิจารณาลงมติให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์หรือให้เข้าร่วมกับสหกรณ์อื่นในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
14. พิจารณาให้ความร่วมมือและประสารงานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ตลอดจนการรับคำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการสหกรณ์และการศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับการสหกรณ์
15. พิจารณาควบสหกรณ์และแยกสหกรณ์
 

เนื้อหารายวิชา