เนื้อหา

    หากนำกระบวนการระบบทั้งสองมาผสมผสานกันจะได้ระบบใหม่ที่เรียกว่า  การจัดการสหกรณ์  ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ตามแผนภาพ

ระบบการจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การจัดการสหกรณ์ด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถทำได้อย่างลงตัว  เพราะจากการศึกษาขั้นต้นพบว่าเป็นระบบที่มีความสอดคล้องกัน  จึงอยู่ที่ภาคปฏิบัติการในการระบุรายละเอียดแต่ละกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินงานว่าจะจัดการอย่างไร  ให้เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งต่อไปนี้ขอนำเสนอภาคปฏิบัติการตามขั้นตอน คือ
    1.  การรวมกันของคณะบุคคล
        การจัดตั้งสหกรณ์เกิดขึ้นจากการประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต  หรือความต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่จึงรวมกันเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการเดียวกันจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์และการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกใหม่  การปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้เป็นการรวมกลุ่มคนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ
        ขั้นตอนแรก  การคัดคน  การจัดการสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอนการคัดคน  ต้องคัดคนที่มีคุณค่าความเป็นคน  หรือมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  คือต้องเป็นบุคคลที่ใช้สานกลางในการดำเนินชีวิต  มีความพอดี  พอประมาณ  สร้างภูมิต้านทานในตัวเองให้อยู่รอดได้  ซึ่งดูได้จากพฤติกรรมภายนอก  คือ 1. เป็นคนขยัน  ประหยัด  2. เป็นคนซื่อสัตย์  เสียสละ

  ลักษณะคนในสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใช่

ไม่ใช่

คนขยัน

คนประหยัด

รายรับมากว่ารายจ่าย

มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

มีคุณค่าความเป็นคน

ซื่อสัตย์

เสียสละ

ปฏิบัติตามระเบียบ

พึ่งพาตนเองได้

พอเพียง  พอดี  พอประมาณ

คุ้มกันตัวเองได้

มั่นคง

เพื่อส่วนรวม

ชาติคือการเดินไปสู่เป้าหมาย

คนเกียจคร้าน

คนฟุ่มเฟือย  สุรุ่ยสุร่าย

รายจ่ายมากกว่ารายได้

ไม่มีศักดิ์ศรี

หาคุณค่าได้ไม่

คดโกง

เห็นแก่ตัว

ฝ่าฝืนระเบียบ

พึ่งพาผู้อื่น

ขาด-เกิน

เอาตัวไม่รอด

อ่อนแอ

เพื่อส่วนตัว

ชีวิตไม่มีเป้าหมาย

เนื้อหารายวิชา