เนื้อหา

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
    การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  เป็นการจัดให้นักเรียนมาร่วมกันดำเนินงานในกิจการสหกรณ์  โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวทางของสหกรณ์กิจกรรมต่างๆ  ที่ควรจัดสำหรับสหกรณ์ในโรงเรียนมีดังนี้
1. กิจกรรมร้านค้า
2. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร/ อาชีพ
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ

         1.  กิจกรรมร้านค้า
         เป็นกิจกรรมเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภค  บริโภคที่จำเป็น  และเป็นความต้องการของ สมาชิกตลอดจนรวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจำหน่าย  ขั้นตอนของกิจกรรมร้านค้า  คือ  สมาชิกมีความต้องการ  สหกรณ์สำรวจ  สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่าย  ดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้สมาชิก  สมาชิกใช้ประโยชน์จากสินค้า   จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก

 

    ประโยชน์ของกิจกรรมร้านค้า

-  ซื้อสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมเนื่องจากเป็นการรวมกันซื้อ
- ฝึกทักษะในการซื้อสินค้า  ขายสินค้า  การเลือกสินค้า  และการบันทึกบัญชีอย่างง่ายๆ
- ฝึกให้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน
- ฝึกให้มีความรับผิดชอบ  และฝึกการตัดสินใจ

      2. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร / อาชีพ

         เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนทำการเกษตรหรืองานฝีมืออื่นร่วมกันในโรงเรียนหรือที่บ้านเพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องสหกรณ์  และเป็นการฝึกทักษะในสิ่งที่เรียนมา  เช่น  การเลี้ยงไก่ร่วมกัน  การทำแปลงผักสวนครัว  การทำขนม ฯลฯ  ขั้นตอนของกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร/อาชีพ คือ สมาชิกมีความต้องการผลิตสหกรณ์  ส่งเสริมการผลิต  สมาชิกทำการผลิต  จำหน่าย/แปรรูปผลผลิต
       
   
                ประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร / อาชีพ

         -ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการเกษตร  และฝึกนิสัยขยันหมั่นเพียร – ฝึกให้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันแบบสหกรณ์ – ฝึกให้มีการวางแผนการผลิต  และการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม  - ฝึกให้มีความรับผิดชอบ

     3. กิจกรรมออมทรัพย์
           เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนเก็บออมทรัพย์ในระหว่างเป็นนักเรียน  เพื่อเสริมความเข้าใจเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีนิสัยการออม  รู้จักประหยัด

 

ขั้นตอนของกิจกรรมออมทรัพย์  คือ  สมาชิกมีความต้องการออมเงิน  สหกรณ์รับฝากเงินคิดคอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิก  สมาชิกถอนไปใช้เมื่อจำเป็น

ประโยชน์ของกิจกรรมออมทรัพย์
-ฝึกนิสัยให้ประหยัด  อดออมและไม่ฟุ่มเฟือย  - ฝึกให้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างมีแบบแผน  - ฝึกให้มีระเบียบวินัย  มีสัจจะกับตนเอง

       4. กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ
          เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อให้บริการในสิ่งที่เป็นความรู้หรือสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันแก่นักเรียนเป็นส่วนรวมหรือเป็นการสร้างนิสัยการค้นคว้า  การให้บริการ  เอื้อเฟื้อและแบ่งปันกัน  ตลอดจนรับผิดชอบร่วมกัน
          กิจกรรมที่จะดำเนินงานได้  เช่น  การจัดบริการหนังสืออ่านเล่น  ของเล่นโดยการรวบรวมจากนักเรียนหรือรับบริจาคจากการจัดมุมความรู้ด้านต่างๆ  หรือตามวาระสำคัญต่างๆ  การจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์พื้นบ้านโดยมีผู้ปกครองหรือนักเรียนเองเป็นผู้สอนการจัดมุมความรู้ด้านต่างๆ
 

ประโยชน์ของกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ

            -ฝึกให้มีนิสัยเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน  เสียสละเวลาทำตัวให้เป็นผู้บริการ  - ฝึกให้มีส่วนร่วมในการทำงาน  - ฝึกให้มีการวางแผนในการทำงาน  - ฝึกระเบียบวินัยในการควบคุมกันเอง
นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียน  สามารถเลือกเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งกิจกรรใดหรือหลายๆ  กิจกรรมได้ตามความสนใจ  และความถนัดของตน

โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์นักเรียนเนื้อหารายวิชา