เนื้อหา

รายการรับเงินและรายการจ่ายเงินของสหกรณ์นักเรียน
            รายการรับเงินและรายการจ่ายเงินของสหกรณ์นักเรียนประกอบไปด้วย
                      1. การรับสมาชิกและการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
                      2. กิจกรรมร้านค้า
                      3. กิจกรรมออมทรัพย์
                     4. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
                     5. กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ

การดำเนินงานสหกรณ์นักเรียน
1.    การรับสมาชิก  และการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
        รายการรับเงิน  - รับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า  - รับเงินค่าหุ้น  - รับเงินบริจาค
        รายการจ่ายเงิน  - จ่ายคืนค่าหุ้น  - จ่ายค่าเครื่องเขียน  - จ่ายค่าวัสดุ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย

วัน-เดือน-ปี

รายการ

รายรับ

(เดบิต)

รายจ่าย

(เครดิต)

หมายเหตุ

1 ม.ค. 50

รับสมาชิกใหม่ 10 คน  ธรรมเนียมแรกเข้า

คนละ  10  บาท

100

 

รายได้

5 ม.ค. 50

รับเงินค่าหุ้นจาก ด.ช.หิมะ  ใจร้อน หุ้นละ

10 บาท  จำนวน  20  หุ้น

200

 

ทุน

7 ม.ค. 50

สหกรณ์ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทแห่งหนึ่ง

เป็นเงิน 5,000.- บาท

5,000

 

รายได้

10 ม.ค. 50

จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้กับ ด.ญ.กุ๊กไก่  ใจดี

เป็นเงิน 2,000.- บาท

 

2,000

ทุน

12 ม.ค. 50

จ่ายเงินค่าสมุดและปากกา เป็นเงิน 100 บาท

 

100

ค่าใช้จ่าย

13 ม.ค. 50

จ่ายเงินค่าโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 500 บาท

 

500

ค่าใช้จ่าย


ตัวอย่างทะเบียนสมาชิก

วัน-เดือน-ปี

รายการ

รายรับ

(เดบิต)

รายจ่าย

(เครดิต)

หมายเหตุ

1 ม.ค. 50

รับสมาชิกใหม่ 10 คน  ธรรมเนียมแรกเข้า

คนละ  10  บาท

100

 

รายได้

5 ม.ค. 50

รับเงินค่าหุ้นจาก ด.ช.หิมะ  ใจร้อน หุ้นละ

10 บาท  จำนวน  20  หุ้น

200

 

ทุน

7 ม.ค. 50

สหกรณ์ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทแห่งหนึ่ง

เป็นเงิน 5,000.- บาท

5,000

 

รายได้

10 ม.ค. 50

จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้กับ ด.ญ.กุ๊กไก่  ใจดี

เป็นเงิน 2,000.- บาท

 

2,000

ทุน

12 ม.ค. 50

จ่ายเงินค่าสมุดและปากกา เป็นเงิน 100 บาท

 

100

ค่าใช้จ่าย

13 ม.ค. 50

จ่ายเงินค่าโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 500 บาท

 

500

ค่าใช้จ่าย

คำอธิบาย
    บันทึกรายชื่อสมาชิกเรียงตามลำดับที่สมัคร  โดยกำหนดเลขที่สมาชิกเรียงกัน  เมื่อมีสมาชิกออกให้บันทึกเลยที่สมาชิกต่อไปโดยไม่ต้องนำเลขที่ของสมาชิกที่ลาออกมาใช้
   
ตัวอย่าง
ใบสมัคร
เพื่อเป็นสมาชิกกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน...............................
วัน...............เดือน.........................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ.)..........................................................เป็นนักเรียนชั้น   ........./.........ของโรงเรียน...................................................ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภท
    (     )     กิจกรรมร้านค้า
(     )     กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร/ อาชีพ
(     )     กิจกรรมออมทรัพย์
                           (     )     กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ
จำนวน..............หุ้น  ๆ ละ  ............บาท  รวมเป็นเงิน.....................บาท(...................................................)
                    ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
                            (........................................................)       
                ได้รับเงินค่าสมัคแล้ว                    ลงทะเบียนสมาชิกแล้ว
      .................................................              ......................................................
   (.................................................)            (......................................................)

............................................นักเรียนเก็บส่วนท้ายนี้ไว้เป็นหลักฐาน.................................................

วัน...............เดือน.........................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ.)..........................................................เป็นนักเรียนชั้น ป. ........./.........ของโรงเรียน...................................................ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภท
    (     )     กิจกรรมร้านค้า
(     )     กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร/ อาชีพ
(     )     กิจกรรมออมทรัพย์
                           (     )     กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ
จำนวน..............หุ้น  ๆ ละ  ............บาท  รวมเป็นเงิน.....................บาท(...................................................)
                    ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
                            (........................................................)


ตัวอย่างบัตรสมาชิก

ชื่อ...................................................................................                        (รูป)

วันที่เป็นสมาชิก..............................................................

เลขทะเบียนสมาชิก.........................................................    .......................................ลายมือชื่อ
............................................ผู้ออกบัตร

ที่

เลขที่

สมาชิก

วัน-เดือน-ปี

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

หมายเหตุ

เพิ่ม

ถอน

คงเหลือ

1.

0001

14 ก.ค. 49

เด็กหญิงกุ๊กไก่  ใจดี

2,000

 

2,000

 

2.

0002

5 ส.ค. 49

เด็กชายขนม  หวานมาก

100

 

2,100

 

3.

0003

20ก.ย. 49

เด็กชายหิมะ  ใจร้อน

200

 

2,300

 

4.

0004

13 ต.ค. 49

เด็กหญิงบอบบาง  อรชร

50

 

2,350

 

5.

0005

16 ธ.ค. 49

เด็กชายตุ๊ต๊ะ  อ้วนท้วน

20

 

2,370

 

6.

0001

31 ธ.ค. 49

เด็กหญิงกุ๊กไก่  ใจดี

 

2,000

370

ลาออก

คำอธิบาย  บันทึกเรียงตามลำดับวันที่ตัวอย่างทะเบียนหุ้นรายคน
ชื่อ...................................................................เลขที่สมาชิก.........................

วัน-เดือน-ปี

จำนวน

หมายเหตุ

เพิ่ม

ถอน

คงเหลือ

20 ก.ย. 49

 

200

 

200

 

คำอธิบาย  สมาชิกจะถอนหุ้นคืนได้ต่อเมื่อออกจากสหกรณ์


    2.กิจกรรมร้านค้า

       รายการรับเงิน – รับเงินขายสินค้า  - รับเงินขายวัสดุเหลือใช้
       รายการจ่ายเงิน  - ซื้อสินค้ามาจำหน่าย  - ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

วัน-เดือน-ปี

รายการ

รายรับ

(เดบิต)

รายจ่าย

(เครดิต)

หมายเหตุ

14 ม.ค. 50

ขายสมุด 5 เล่มๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน

50  บาท

50

 

รายได้

15 ม.ค. 50

ขายเก้าอี้เก่า เป็นเงิน 70 บาท

70

 

รายได้

16 ม.ค. 50

ซื้อขนมมาขายเพิ่ม 10 ห่อๆ ละ 25บาท เป็นเงิน 250 บาท

 

250

ค่าใช้จ่าย

17 ม.ค. 50

จ่ายค่าน้ำมันรถในการไปซื้อขนม  เป็นเงิน  200  บาท

 

200

ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างทะเบียนคุมสินค้า
ชนิดสินค้า                   สมุด

ลำดับที่

วันเดือนปี

รับ

จ่าย

คงเหลือ

จำนวน

หน่วย

จำนวน

หน่วย

จำนวน

หน่วย

1

2

3

4

5

10 ม.ค. 49

11 ม.ค. 49

13 ม.ค. 49

15 ม.ค. 49

15 ม.ค. 49

500

 

 

200

 

เล่ม

 

 

เล่ม

 

70

50

 

100

 

เล่ม

เล่ม

 

เล่ม

500

430

380

580

480

เล่ม

เล่ม

เล่ม

เล่ม

เล่ม

เนื้อหารายวิชา