เนื้อหา

    3.กิจกรรมออมทรัพย์

        รายการรับเงิน        - รับเงินฝากออมทรัพย์
       รายการจ่ายเงิน        - ถอนเงินฝาก
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย

วัน-เดือน-ปี

รายการ

รายรับ

(เดบิต)

รายจ่าย

(เครดิต)

หมายเหตุ

18 ม.ค. 50

รับฝากเงินจากสมาชิก เป็นเงิน 1,000  บาท

1,000

 

ทุน

19 ม.ค. 50

สมาชิกถอนเงินฝาก  เป็นเงิน 100 บาท

 

100

ทุน

20 ม.ค. 50

รับเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มเป็นเงิน  500  บาท

500

 

ทุน

21 ม.ค. 50

ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร  เป็นเงิน 270  บาท

270

 

รายได้

ตัวอย่างทะเบียนคุมเงินออมทรัพย์รายคน
ชื่อผู้ฝากเงินออมทรัพย์          เด็กชายขนม  หวานมาก

วัน-เดือน-ปี

ฝาก

(บาท)

ถอน

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)

1 ม.ค. 50

10  ม.ค. 50

15 ม.ค. 50

100

500

 

 

 

100

200

700

600

4.กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
       รายการรับเงิน        - รับเงินขายผลผลิตการเกษตร
       รายการจ่ายเงิน        - ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย

วัน-เดือน-ปี

รายการ

รายรับ

(เดบิต)

รายจ่าย

(เครดิต)

หมายเหตุ

22 ม.ค. 50

รับเงินค่าขายกล้วย 100 กิโลกรัมๆ ละ 8 บาท  เป็นเงิน 800 บาท

800

 

รายได้

23 ม.ค. 50

จ่ายค่าแรงงานคนตัดกล้วย  เป็นเงิน 200 บาท

 

200

ค่าใช้จ่าย

24 ม.ค. 50

จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก  เป็นเงิน 2,000  บาท

 

2,000

ลูกหนี้

25 ม.ค. 50

รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเป็นเงิน  100  บาท

100

 

รายได้

26 ม.ค. 50

รับชำระหนี้เงินกู้จากสมาชิก 2,000  บาท  พร้อมดอกเบี้ย  100  บาท

2,100

 

ลูกหนี้

ตัวอย่างทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายคน
ชื่อเจ้าหนี้..............................................................................   

วัน-เดือน-ปี

จำนวนเงินกู้

(บาท)

วันครบ

กำหนดชำระ

จำนวนเงินชำระ

(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ

1 ม.ค. 50

12 ม.ค. 50

7 ก.พ. 50

2,000

1,000

 

500

500

2,000

1,500

1,000

ตัวอย่างทะเบียนคุมผลผลิต

วัน-เดือน-ปี

รายการ

ผลผลิต

จำนวนที่รับ

(หน่วย)

จำนวนที่ขาย

(หน่วย)

จำนวนเงิน

จำนวน

คงเหลือ

ราคา

เป็นเงิน

11 ม.ค. 50

12 ม.ค. 50

12 ม.ค. 50

12 ม.ค. 50

กล้วย

กล้วย

มะนาว

กล้วย

50

-

6,000

70

30

20

6,000

70

8

9

1

7

240

180

6,000

490

20

-

-

-

วัน-เดือน-ปี

รายการ

รายรับ

(เดบิต)

รายจ่าย

(เครดิต)

หมายเหตุ

26 ม.ค. 50

รับเงินบริจาคจากโรงเรียนสำหรับการไปศึกษาดูงาน  เป็นเงิน  2,000  บาท

2,000

 

รายได้

27 ม.ค. 50

รับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์จังหวัดเป็นเงิน  1,000  บาท

1,000

 

รายได้

28 ม.ค. 50

จ่ายค่าอุปกรณ์ในการจัดมุมสหกรณ์  เป็นเงิน  500  บาท

 

500

ค่าใช้จ่าย

29 ม.ค. 50

จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์  เป็นเงิน 700 บาท

 

700

ค่าใช้จ่าย

เนื้อหารายวิชา