เนื้อหา

ตัวอย่างการปิดบัญชีรายรับ – รายจ่าย

วัน-เดือน-ปี

รายการ

จำนวนเงิน

จ่าย

จำนวนเงิน

1 ม.ค. 50

รับค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่

100

 

 

5 ม.ค. 50

รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิก

200

 

 

7 ม.ค. 50

ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทแห่งหนึ่ง

5,000

 

 

12 ม.ค. 50

 

 

จ่ายค่าสมุดและปากกา

100

13 ม.ค. 50

 

 

จ่ายเงินค่าโต๊ะสำนักงาน

500

16 ม.ค. 50

 

 

ซื้อขนมมาขายเพิ่ม

250

17 ม.ค. 50

 

 

จ่ายค่าน้ำมันสำหรับไปซื้อขนม

200

วัน-เดือน-ปี

รายการ

จำนวนเงิน

จ่าย

จำนวนเงิน

18 ม.ค. 50

รับฝากเงินจากสมาชิก

1,000

 

 

  19 ม.ค. 50

 

 

สมาชิกถอนเงินฝาก

100

20 ม.ค. 50

รับเงินฝากจากสมาชิกเพิ่ม

500

 

 

22 ม.ค. 50

รับเงินค่าขายกล้วย

800

 

 

23 ม.ค. 50

 

 

จ่ายค่าแรงงานคนตัดกล้วย

200

24 ม.ค. 50

 

 

จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก

2,000

25 ม.ค. 50

รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก

100

 

 

26 ม.ค. 50

รับชำระหนี้เงินกู้จากสมาชิก

2,100

 

 

27 ม.ค. 50

รับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์

1,000

 

 

28 ม.ค. 50

 

 

จ่ายค่าอุปกรณ์ในการจัดมุมสหกรณ์

500

29 ม.ค. 50

 

 

จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์

700

 

รวมรับ

10,800

รวมจ่าย

4,550

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน
ประจำเดือนมกราคม  25....

รายการ

จำนวนเงิน

รายได้

        รับค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่

      รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิก

        ได้รับเงินบริจาคจากบริษัทแห่งหนึ่ง

      รับฝากเงินจากสมาชิก

        รับฝากเงินจากสมาชิกเพิ่ม

        รับเงินค่าขายกล้วย

        รับเงินดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก

        รับชำระหนี้เงินกู้จากสมาชิก

        รับเงินอุดหนุนจากสหกรณ์

                รวมรายได้

 

100

200

5,000

1,000

500

800

100

2,100

1,000

10,800

ค่าใช้จ่าย

        จ่ายเงินค่าสมุดและปากกา

        จ่ายเงินค่าโต๊ะสำนักงาน

        ซื้อขนมมาขายเพิ่ม

        จ่ายค่าน้ำมันสำหรับไปซื้อขนม

         สมาชิกถอนเงินฝาก

         จ่ายค่าแรงงานคนตัดกล้วย

         จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก

         จ่ายค่าอุปกรณ์ในการจัดมุมสหกรณ์

         จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์

รวมค่าใช้จ่าย

กำไร    (10,800 – 4,550)

 

100

500

250

200

100

200

2,000

500

700

4,550

6,250

งบดุล
ณ วันที่ 31 มกราคม 25 ....
.
สินทรัพย์
เงินสด และเงินฝากธนาคาร    (คงเหลือ ณ วันนั้น)            ........................
ลูกหนี้                (กรณีสหกรณ์ให้กู้)            ........................
วัสดุสำนักงาน            (ตามมูลค่าคงเหลือ)            ........................
สินทรัพย์อื่นๆ            (สินค้าคงเหลือ,อาคาร)            ........................
            รวมสินทรัพย์                                    ........................
หนี้สินและทุน
หนี้สิน                                    .
เจ้าหนี้                                    ........................
เงินรับฝาก                                ........................
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                ........................
ทุน
หุ้น                                    ........................
กำไร/ขาดทุน                                ........................
                                  รวมหนี้สินและทุน                            ........................


เนื้อหารายวิชา