เนื้อหา

   ตัวอย่าง  วิธีบันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย)


 

วัน/เดือน/ปี

 

รายการ

รายรับ

(บาท)

รายจ่าย

(บาท)

 

หมายเหตุ

1 ม.ค. 2548

ลูกส่งเงินมาให้

3,000

 

 

1 ม.ค. 2548

ช่วยทำบุญงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนบ้าน

 

100

 

3 ม.ค. 2548

รับเงินค่าขายข้าวเปลือก  จำนวน  400 ถัง  (4 เกวียน)

24,000

 

ราคาข้าวเปลือกถังละ 60 บาท

3 ม.ค. 2538

ชำระหนี้ ธกส.

 

10,000

 

14 ม.ค. 2548

จ่ายค่าปุ๋ย  จำนวน 2 กระสอบ

 

1,000

ราคากระสอบละ 500  บาท

27 ม.ค. 2548

จ่ายค่ากับข้าว  จำนวน 14 วัน  (2 สัปดาห์)

 

800

เฉลี่ยรายจ่ายสัปดาห์ละ 400  บาท

30 ม.ค. 2548

จ่ายค่าของเบ็ดเตล็ด

 

 

 

 

 

 

1,500

ประกอบด้วยค่า  ผงซักฟอก  ยาสีฟัน

ขนมลูก  ไฟฟ้า

เสื้อผ้า  น้ำมันพืช

น้ำมันรถยนต์

รวม

 

27,000

15,400

 

สรุป

มีรายรับจำนวน  27,000 บาท

 

 

 

 

มีรายจ่าย  จำนวน  15,400 บาท

 

 

 

 

มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นจำนวนเงิน 11,600  บาท

 

 

 


ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับและรายจ่าย)
 
วิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1. ช่อง “วันที่” ใช้บันทึก วันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่เกิดรายการรับเงินหรือจ่ายเงินจริง แต่หากจำวันที่เกิดรายการไม่ได้ ให้ใช้วันที่ทำการบันทึกบัญชีแทน
2. ช่อง “รายการ” ใช้บันทึกคำอธิบายหรือรายละเอียดของการรับเงินหรือจ่ายเงิน การรับเงิน เช่น รับเงินเดือน รับรายได้พิเศษ การจ่ายเงิน เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง จ่ายค่าเล่าเรียน เป็นต้น
3. ช่อง “รับ” ใช้บันทึก “จานวนเงิน” ที่ได้รับเข้ามาทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายรับจากอาชีพหลักหรือรายได้อื่น ๆ
4. ช่อง “จ่าย” ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” ที่จ่ายออกไปทุกรายการ ไม่ว่าจะจ่ายออกไปในเรื่องใดก็ตาม
5. ช่อง “คงเหลือ” ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” คงเหลือ หลังจากได้รับเข้ามาหรือจ่ายออกไป ควรคำนวณทุกครั้งที่มีการบันทึกบัญชีการรับเข้าหรือจ่ายออก เพื่อจะได้ทราบว่าปัจจุบันมีจานวนเงินคงเหลืออยู่เท่าใด โดยตั้งต้นด้วยจำนวนเงินคงเหลือล่าสุด นำรายการรับมาบวกเข้า และนำรายการจ่ายมาหักออก จะได้ยอดคงเหลือปัจจุบัน เพื่อสามารถวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ช่อง “หมายเหตุ” ใช้บันทึกรายละเอียดที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติมจากช่องรายการ
7. บรรทัด “ยอดคงเหลือยกมา” ใช้บันทึก “จำนวนเงิน” ในช่องคงเหลือ โดยนำตัวเลขมาจากจำนวนเงินในช่อง “คงเหลือ” จากบรรทัด “รวม” (บรรทัดสุดท้าย) ของหน้าบัญชีก่อนหน้านี้ แต่หากเป็นการเริ่มต้นบันทึกบัญชีเป็นครั้งแรกในหน้านี้ ให้ใส่จำนวนเงินคงเหลือตามตัวเลขที่มีเงินคงเหลืออยู่เป็นตัวเลขตั้งต้น
8. บรรทัด รวม รับ, จ่าย และยอดคงเหลือยกไป ใช้บันทึก “จำนวนเงินรวม” ตามแนวตั้งในช่องรับและจ่าย ส่วนช่องคงเหลือ เป็นจำนวนเงินคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน โดยนำตัวเลขนี้มาจากช่องคงเหลือล่าสุดของหน้าบัญชีนี้ ซึ่งจานวนเงินนี้จะนำไปใส่ในบรรทัดยอดคงเหลือยกมาในช่องคงเหลือของหน้าบัญชีถัดไป แต่หากต้องการทราบยอดรวมของรายรับและรายจ่ายในหน้าบัญชีถัดไปด้วย ก็ให้ยกยอดรวมในช่องรับและจ่ายไปใส่ในหน้าบัญชีถัดไปพร้อมกัน จำนวนเงินยอดคงเหลือยกไปในหน้าบัญชีนี้จะต้องเท่ากับจานวนเงินยอดคงเหลือยกมาในหน้าบัญชีถัดไป

เนื้อหารายวิชา