เนื้อหา

ตัวอย่าง     บัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน………..

วันที่

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

บาท

บาท

บาท

31/1/2548

ยอดยกมา

   

8,000

1/2/2549

ได้รับเงินเดือน

22,000

 

30,000

 

รับเงินจากพี่ศรราม

4,000

 

34,000

 

ค่าอาหาร

 

600

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

80

 
 

ค่าน้ำมันรถ

 

60

33,260

2/2/2549

ค่าอาหาร

 

80

 
 

จ่ายค่าน้ำ

 

170

 
 

จ่ายค่าไฟฟ้า

 

600

 
 

ซื้อของใช้ในบ้าน

 

400

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

31,910

3/2/2549

ค่าอาหาร

 

150

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

 
 

ค่าน้ำมันรถ

 

50

 
 

ซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้

 

50

31,560

4/2/2549

ค่าอาหาร

 

100

 
 

จ่ายค่าขนมลูก

 

30

31,430

5/2/2549

ค่าอาหาร

 

100

 
 

จ่ายค่าขนมลูก

 

30

 
 

จ่ายค่าน้ำมันรถ

 

60

31,240

6/2/2549

ซื้อของใช้ในบ้าน

 

250

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

 
 

ค่าอาหาร

 

120

30,770

7/2/2549

ค่าอาหาร

 

100

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

30,570

8/2/2549

จ่ายค่าเรียนพิเศษ

 

2,000

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

 
 

ค่าอาหาร

 

100

28,370

9/2/2549

ซื้อหนังสือเรียน

 

885

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

 
 

จ่ายค่าน้ำมันรถ

 

50

27,335

10/2/2549

ค่าอาหาร

 

110

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

27,125

11/2/2549

ค่าอาหาร

 

40

 
 

ซ่อมมอเตอร์ไซด์

 

1,700

 
 

จ่ายค่าขนมลูก

 

30

25,355

12/2/2549

จ่ายค่าน้ำมันรถ

 

50

 
 

จ่ายค่าขนมลูก

 

30

25,275

13/2/2549

ค่าอาหาร

 

170

 
 

จ่ายค่าขนมลูก

 

30

25,075

14/2/2549

จ่ายค่าน้ำมันรถ

 

60

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

24,915

15/2/2549

ค่าอาหาร

 

110

 
 

จ่ายเงินลูกไปโรงเรียน

 

100

 
 

จ่ายค่าแก๊ส

 

265

24,440

ตัวอย่าง  การบันทึกบัญชีครัวเรือน

รายการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 25x1 มีดังนี้
(จานวนเงินคงเหลือ ณ วันต้นเดือนเท่ากับ 300 บาท)
25x1
มิถุนายน         1     รับเงินเดือนจากผู้ปกครอง 2,000 บาท
รับค่าทำงานพิเศษ 1,000 บาท
         5         จ่ายค่าอาหาร 5 วัน 220 บาท
จ่ายเดินทาง 200 บาท
        10         ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด 180 บาท
ซื้อรองเท้า 300 บาท
จ่ายค่าอาหาร 5 วัน 240 บาท
        20         ซื้อเสื้อนักศึกษา 200 บาท
ทำบุญที่วัด 50 บาท
จ่ายค่าอาหาร 10 วัน 450 บาท
ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ 50 บาท
        30         จ่ายค่าหอพัก 500 บาท
            จ่ายค่าอาหาร 10 วัน 400 บาท
รับค่าทำงานพิเศษ 150 บาท
จ่ายค่าหนังสือเรียน 300 บาท
การบันทึกรายการข้างต้นในสมุดบัญชีครัวเรือน เป็นดังนี้


ตัวอย่างการบันทึกบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับและรายจ่าย)ข้อมูลเพิ่มเติม
ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนมีข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลข้างต้น ดังนี้
1. การบันทึกบัญชี อาจบันทึกทุกวัน หรือหลายวันบันทึกหนึ่งครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวก แต่ให้เก็บรวบรวมหลักฐานการรับหรือจ่ายเงินไว้ (ถ้ามี) เช่นใบเสร็จรับเงินจากการใช้จ่ายต่าง ๆ
2. กรณีที่ต้องการทราบรายละเอียดของรายจ่ายให้ชัดเจนว่าจ่ายไปในเรื่องใดบ้าง ให้แบ่งช่องรายจ่ายออกเป็นช่องย่อยๆ ลงไปอีกตามที่ต้องการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าการศึกษา ชาระหนี้สิน และรายจ่ายอื่นๆ เมื่อบันทึกบัญชี ให้นำจำนวนเงินบันทึกลงในช่องนั้นๆ ตามประเภท

เนื้อหารายวิชา