เนื้อหา
เพลงสหกรณ์
สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 กรมส่งเสริมสหกรณ์

โดย ดร.วัฒนา  มัคคสมัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพลง  สหกรณ์ร่วมใจ           
                                โดย  ดร. วัฒนา  มัคคสมัน
     สหกรณ์  คือ  การทำงานร่วมกัน
    เกิดปัญหาพลัน  เราช่วยกันแก้ไข
    ร่วมกาย  ร่วมจิต  ร่วมคิด  ร่วมแรงร่วมใจ
    แก้ปัญหาได้  เพราะเราใช้สหกรณ์
    ปัญหาแก้ได้  เพราะเราใช้สหกรณ์


เพลง  อย่าเกียจคร้าน
    อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา
    งานหนัก  งานเบา  เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย
    ไม่ทำงาน  หลบหลีกงาน  เอาแต่สบาย
    แก่จนตาย  ขอทำนาย  ว่าไม่เจริญ


 
เพลง  ช่วยกันทำงาน
    ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
    ผลได้นั้นคือ  ความสำเร็จของงาน
    ทุกคนล้วนสนุกสนาน
    ช่วยกันทำงานนั้นคือ  สหกรณ์


เพลง  เราทุกคนจงมาร่วมใจ
จะอยู่แห่งไหนดวงใจเราผูกสัมพันธ์
เหนื่อยอย่างไรสู้ทน  เราส่งยิ้มให้กัน
เพื่อให้ชุมชนนั้นพัฒนา
เราทุกคนต้องมาร่วมกัน
ผูกประสานไมตรีคล้ายดั่งโซ่ทอง
ผิดพลาดพลั้งอภัย  ทำใจเราให้ผ่อง
สหกรณ์เราต้องพัฒนาเพลงปราบคนโกง
คนโกงนี่แหละหนา  ที่จะพาให้ชาติล่มจม
พวกเราไม่นิยม  ไม่ชื่นชม  ไม่ยินดี
พวกเราจะไม่เคารพ  พวกเราจะไม่น้อมนบ
ขออย่าได้พบ  ฮื้อ  ฮือ  คนโกงอย่ามี
จะได้เป็นศรีเมืองไทย  ชาติจะไม่รุ่งเรือง
เพราะไทยเราเฟื่องไม่มีคนโกง  (ซ้ำ)
 

เพลง บัญชีมีคุณค่า
เนื้อร้อง  นายวิทยา  กิติศรีวรพันธุ์                            ทำนอง  โรงเรียนเราน่าอยู่                                                

                      
          บัญชี นี้มีคุณค่า                                ช่วยนำพา ให้เราสุขใจ
 ชีวิตเราจะสดใส                                        รีบเร่งเร็วไวมาทำบัญชี  
          ทำบัญชีนี้แสนดีนัก                    ช่วยเรารู้จัก ประหยัดอดออม
อยู่โรงเรียนคุณครูพร่ำสอน                        อย่าได้ตัดรอน  ทำบัญชีเอย---------------------------------------


เอกสารอ้างอิง


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ฝ่ายเลขานุการคณะ

กรรมการอาหารแห่งชาติรูปแบบ,รูปแบบการบริหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างตนบวงจร ตามรอยพระ

ยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี: ด้านการพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยใน

โรงเรียน, โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านสึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  1-20  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ  สหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์, การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

, มวลชนการพิมพ์ จังหวัดเพชรบุรี, 2553.

เนื้อหารายวิชา