เนื้อหา

สินค้ามาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
    ในปัจจุบันผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) มีการตื่นตัวในเรื่องการซื้อ การใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ทั้งยินดีจ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่แพงกว่าเดิม   เครื่องหมายรับรองคุณภาพของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ปรากฎบนผลิตภัณฑ์ของกิจการ พนักงานขายจึงต้องศึกษาเครื่องหมายมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม(สมอ.)

มอก.เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม"
    หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดหมายเลข มอก.คืออะไร
•    หมายเลขมอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า 


 
•    ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมอก.ได้นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบจาก สมอ.แล้วว่ามีคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด การตรวจสอบของสมอ. จะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  ซึ่งจะตรวจสอบทั้งระบบการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานด้วยว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่   ถ้าผ่าน สมอ.จะออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตแสดงเครื่องหมายมอก.ที่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สมอ.กำหนดด้วย หลังจากนั้นสมอ.ก็จะมีการติดตามผล โดยการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานและสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งจากโรงงาน  สถานที่นำเข้าและสถานที่จำหน่าย มาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมอก. จะมีคุณภาพตามมาตรฐานและโรงงานยังสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ตามที่กำหนด
•    ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา ปัจจุบัน สมอ. กำหนดเครื่องหมายมาตรฐานไว้ 3 ประเภท คือ    
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน


2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องทำตามมาตรฐาน และต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค


3. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล

   
มอก. มีความสำคัญอย่างไร

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต   
2. ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน
3. ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ      
4. ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง
5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆต้องได้รับมอก.

ประโยชน์ผู้บริโภค
1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า   
2. สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้
3. ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้
4. วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ
5. ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน
1. ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน
2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
5. ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์ฉลากเขียว สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีการควบคุมการปล่อยสารเคมีหรือการสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมมีการประหยัดพลังงานและทรัพยากรตลอดขึ้นตอนการผลิต การขนส่งและการใช้งานรวมทั้งไม่เป็นภาระในการกำจัดหลังการใช้งานสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองแล้ว 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟตะเกียบ บัลลาสต์ พัดลม หม้อหุงข้าวและโคมไฟ


                  
ลูกศร 3 อันหมุนวนเชื่อมโยงกันไม่ได้หมายความว่าจะนำกลับมารีไซเคิลซ้ำอีกครั้งได้อีก แต่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าของที่คุณถืออยู่ในมือผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งก็ไม่ควรนำของชิ้นนั้นกลับมารีไซเคิลซ้ำอีกครั้ง เพราะกระบวนการรีไซเคิลก็มีจำนวนครั้งที่จำกัดอยู่เหมือนกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า หากนำวัสดุเหล่านั้นมาใช้ซ้ำกันบ่อย ๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดได้นั่นเอง


เครื่องหมาย สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)    เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มสหกรณ์ / เกษตรกรโดยแท้จริง และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยก่อนที่จะได้รับเครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) สินค้าดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน " อย. "," มผช.” , " OTOP " ," Q "
ก่อนเป็นต้นสัญลักษณ์ใบไม้สีเขียว มาตรฐานสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
สัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์  สัญลักษณ์ที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง
การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งานโดยคำนวณออกมาใน
รูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


 
อย. เป็นชื่อย่อที่ใช้เรียก “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเทียบเท่าระดับกรมดูแล  อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายในบ้านเรือน ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท สารระเหย และเครื่องมือแพทย์  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กิจการต้องขออนุญาตและต้องผ่านตรวจสอบได้รับเครื่องหมาย อย. กิจการจึงจะจำหน่ายได้

 
สินค้าที่ได้รับอนุญาตได้เครื่องหมายนี้จากกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมวัตถุมีพิษทางการเกษตร )  แสดงว่า สินค้านี้มีความปลอดภัยจากวัตถุมีพิษ


สินค้าอุปโภคลริโภคสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม

เนื้อหารายวิชา