เนื้อหา
พนักงานขายที่ลูกค้าต้องการ
 

                พนักงานขายต้องมีความสามารถในการพิชิตใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ จึงจะสามารถปิดการขาย และรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนาน ดังนั้น  พนักงานขายที่ดีควรเตรียมตัวให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
        1 .ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ลูกค้าต้องการให้พนักงานขายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ในการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยไม่หลอกลวงผู้บริโภค
                2.ความจริงใจ (Sincerity) ลูกค้าต้องการให้พนักงานขายมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ด้วยความจริงใจอยู่เสมอ
        3.การบริการด้วยใจ (Service Mind) ลูกค้าต้องการให้พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ ทั้งบริการก่อนขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย เป็นต้น
        4.การตรงต่อเวลา มีความสำคัญต่อพนักงานขายค่อนข้างมาก เพราะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ และตรงต่อเวลาตามที่นัดหมายทำให้ลูกค้าประทับใจ
        5.มีความรู้สึกที่ดีต่องาน พนักงานขายต้องสร้างความรักและศรัทธาในอาชีพงานขายของตนเอง ถ้าพนักงานขายเชื่อถือในอาชีพก็จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือ
        6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การที่พนักงานขายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้ลูกค้าสร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับพนักงานขาย
        7.มีบุคลิกภาพที่ดี โดยส่วนมากการแต่งกายที่ดี รูปร่างหน้าตาดี มีความสุภาพอ่อนน้อม จะทำให้ลูกค้าอยากพบปะคุยด้วย
        8.ความสามารถในการใช้คำถามและคำตอบ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นพนักงานขายจึงต้องใช้คำที่มีความสุภาพอ่อนน้อม เพื่อให้ลูกค้ายินดีที่จะตอบคำถามนั้น ๆ
        9.ความสามารถในการสนทนา พนักงานขายที่ดีต้องมีความสามารถในการสนทนากับลูกค้าและพร้อมที่จะสนทนากับลูกค้าได้ทุกเรื่อง
        10.มีความมั่นใจในตนเอง พนักงานขายที่มีความมั่นใจในตนเองจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือในตัวพนักงานขาย และนำไปสู่ความเชื่อถือในสินค้าและบริการด้วย
        11.การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่พนักงานขายปฏิบัติงานขายด้วยใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มจะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีและอยากจะใช้บริการด้วย
        12.ความเป็นผู้นำ ผู้นำมีส่วนในการตัดสินใจได้ในงานขาย เพราะลูกค้าเมื่อต้องการซื้อสินค้าจะต้องถามข้อสงสัยบางอย่างในสินค้านั้น ๆ
        13.การมีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า พนักงานขายต้องระลึกอยู่เสมอว่าลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 
              


 ตัวอย่าง     รับสมัครพนักงาน :พนักงานขาย

หน้าที่ :
•    รับออเดอร์จากลูกค้า
•    ติดต่อประสานงานด้านการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•    เพศหญิงหรือชายก็ได้
•    วุฒิปวส.ขึ้น ไป
•    ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมMs Office ได้
•    มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน :
•    ปรับค่าแรงประจำปี
•    เงินโบนัสประจำปี
•    ค่าพาหนะ
•    ค่าวิชาชีพ
•    เบี้ยขยัน
•    ทุนการศึกษาบุตร/บุตรี
•    เงินช่วยงานศพ
•    ค่าล่วงเวลาการทำงาน
•    ชุดฟอร์มพนักงาน
•    ประกันสังคม
•    กองทุนเงินทดแทน

วิธีการรับสมัครงาน :
•    กรอกใบสมัครงาน online ทางหน้าเว็บไซต์ www.toitsu.co.th
•    ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล hr@toitsu.co.th
•    สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

เนื้อหารายวิชา