วิชาการขายผลิตภัณฑ์

การขายผลิตภัณฑ์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม   รายวิชา  การขายผลิตภัณฑ์   ช่วงชั้นที่  3
มัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลาเรียน   80   ชั่วโมง / ปี   จำนวน  1  หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและความเป็นมาของการขาย    ประเภทงานขาย และพนักงานขาย   โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย   การขายโดยใช้เทคโนโลยี   ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  สินค้า   คู่แข่งขัน    ลูกค้า   ตนเอง  และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานขาย เช่น และความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต  มาตรฐานอุตสาหกรรม  การคุ้มครองผู้บริโภค  องค์การอาหารและยาปฏิบัติงานขายโดยใช้เทคโนโลยี    ฝึกการนำความรู้พื้นฐานของพนักงานขายและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการขาย  ผลิตภัณฑ์   และสามารถปฏิบัติงานขายผลิตภัณฑ์  และทำโครงงานเกี่ยวกับการขายได้

เนื้อหารายวิชา